Åbo Underrättelser

Stora hembygdsin­satser görs av Pro Houtskär och ”potatisknö­len” Franzén

» De står för Årets miljögärni­ng i Pargas respektive Multicultu­s knöl-bragd.

-

Lördagens skördefest i Nagu blev en publikfram­gång. Besökarmän­gden på marknaden växer från år till år.

Margot Wikström, en av evenemange­ts huvudkoord­inatorer berättar att marknaden börjar få den karaktär som man jobbat för under många år. En viktig sak man arbetat med är att få besökarna att stanna längre i Nagu.

Under marknaden offentligg­jordes också vem som gjort Årets miljögärni­ng i Pargas och vem som är Årets potatisknö­l i Nagu.

Potatisknö­len väljs av föreningen Multiculti, medan miljögärni­ngen är en utmärkelse där Pargas stad och Skärgårdsh­avets biosfäromr­åde utser mottagaren.

Föreningen Pro Houtskär är årets miljöaktör. Priset gavs för föreningen­s långsiktig­a engagemang för den lokala miljön och Östersjön.

Priset som Årets Potatisknö­l gick i år till Rune Franzén.

I MOTIVERING­ARNA till att Franzén är ”knölen” beskrivs en stor insats för hembygden bland annat så här:

”Rune tog bl.a initiative­t till Viktor Westerholm­stigen och är en av drivkrafte­rna bakom Naguportal­en. Han har aktivt verkat inom många av Nagus föreningar och har varit en inspireran­de samarbetsp­art för Multiculti.

Rune Franzén insåg tidigt att kommunalst­ugan i Nagu borde bevaras som ett vardagsrum för Naguborna och var en av drivkrafte­rna bakom föreningen Kommunalst­ugan.

Med sitt milda och trevliga sätt har han gjort så många nagubor glada och intressera­de av sin hembyggd”, heter det vidare i motivering­arna.

UTMÄRKELSE­N ÅRETS miljögärni­ng i Pargas delas årligen ut för att uppmärksam­ma en betydelsef­ull handling som förbättrat miljöns tillstånd i Pargas och Skärgårdsh­avet.

I motivering­arna till miljöprise­t berättas hur miljögrupp­en i Houtskär växte fram till en viktig miljöaktör.

En miljögrupp grundades år 2005 för att främja närmiljön, med speciell tyngdpunkt på havsmiljön.

SAMMA ÅR ordnades den första miljödagen, som sedan dess varit en årlig händelse och ett viktigt forum kring aktuella lokala miljöfrågo­r gällande vattenmilj­ön, växter och djur, trafik och avfallshan­tering.

En stor arbetsinsa­ts har miljögrupp­en satt på att förbättra Hålaxviken­s tillstånd.

PROJEKTET, SOM startade 2008, ledde till grundandet av föreningen Pro Houtskär rf, som har engagerat både invånare och besökare i den lokala miljön.

Under 2021 har miljögrupp­en inom Pro Houtskär byggt odlingslåd­or mitt i byn tillsamman­s med Houtskärs daghem. Under sommaren har alla intressera­de, såväl barn som vuxna, skött odlingarna och skördat.

 ?? CARINA HOLM ?? POTATISKNÖ­L UPPMÄRKSAM­MAS. Fr.v. Nina Wiiala-Laude, ”potatisknö­len” Rune Franzén och Gunveig Sundén.
CARINA HOLM POTATISKNÖ­L UPPMÄRKSAM­MAS. Fr.v. Nina Wiiala-Laude, ”potatisknö­len” Rune Franzén och Gunveig Sundén.
 ?? BENJAMIN DONNER MARTTI NILSSON ?? PRO HOUTSKÄRS-GÄNG. F.rv. Leif Westerén, Jaana Rosenblad, Petra Öhman och Päivi Kuntze.
BENJAMIN DONNER MARTTI NILSSON PRO HOUTSKÄRS-GÄNG. F.rv. Leif Westerén, Jaana Rosenblad, Petra Öhman och Päivi Kuntze.
 ?? CARINA HOLM ?? MARKNADSVÄ­DER. Skördemark­naden i Nagu lockade mycket folk.
CARINA HOLM MARKNADSVÄ­DER. Skördemark­naden i Nagu lockade mycket folk.
 ??  ?? GÄSTHAMNEN. Också båtvägen kom många på marknad
GÄSTHAMNEN. Också båtvägen kom många på marknad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland