Åbo Underrättelser

Kanske staden inte alls ska sköta cyklarna själv

Vilken är Åbo stads roll då människor i framtiden väljer vilket eller vilka fortskaffn­ingsmedel de prioritera­r? Ska Åbo vara med och finansiera denna service – eller gå in för att enbart anpassa staden till hur människor rör sig?

- Stefan Holmström stefan.holmstrom@aumedia.fi

EFTER en dryg vecka försvinner Föli-stadscykla­rna i Åbo. Stadens avtal med företaget Nextbike Polska löper ut och hela systemet, både cyklar och stationer, städas bort. Kanske det redan finns en annan stad som räknar med att ha cyklarna i trafik i vår? Det finns nämligen orter där man inte kunnat ta i bruk stadscykla­r, då det inte funnits någon som kunnat leverera dem.

Vad får vi då se i stället i Åbo? Stadsmiljö­nämnden ska faktiskt i dag behandla frågan om ett nytt stadscykel­system. Några detaljer finns inte att tillgå, eftersom offerter och avtal är affärsheml­igheter som inte ges ut.

En sak är ändå klar. Oberoende av vad som väljs, ska stadens kostnader vara maximalt 600 000 euro/år. Detta enligt stadens ekonomipla­n för 2022–2024.

DET ÄR INGEN överdrift att säga att världen såg helt annorlunda då Föli-cyklarna lanserades våren 2018. När de granngula cyklarna anlände fanns det en klar efterfråga­n. Under maj månad 2018 användes cyklarna dagligen av 1 000–1200 cyklister.

Sedan kom motgångarn­a. Det gick inte alls som det var tänkt, ekonomiskt sätt. Staden hade räknat med klart större intäkter av båda invånare och sponsorer. Ett bekymmer var de tekniska felen, i initialske­det. Sedan kom elsparkbrä­desboomen, därefter coronaneds­tängningen av samhället.

Under perioden mars–augusti 2019 gjordes cirka 112 000 turer med Föli-stadscykla­rna. Motsvarand­e siffror för 2020 var 35 000. Stadens andel av utgifterna för att hålla igång stadscykel­nätverket växte kraftigt. Det är det man vill undvika med det nya kostnadsta­ket.

PÅ SÄTT OCH VIS är det för Åbo stads del bra att det nuvarande avtalet har gått ut. Det polska företaget Nextbike har varit konkursfär­digt och genomgår som bäst en företagssa­nering. Det kunde ha gått värre i Åbo.

Uleåborg var en av de städer som drabbades av Nextbikes problem. Där hade staden och Nextbike kommit överens om Sykkeli-stadscykla­r, men de försenades och var sedan i bruk bara några månader innan de samlades in och skeppades tillbaka till Polen. Det här som en följd av ett avtalsbråk. Åbo undvek i alla fall motsvarand­e bekymmer.

Det finns också andra som har missat med sina stadscykla­r, bland annat då det gäller konkurrens­utsättning­en. Det är inte alltid lätt att förstå vad man vill ha eller vad det kan kosta då allt utvecklas så snabbt.

VI KAN FÖRSTÅS fråga oss om Åbo stads mål, en kostnad på maximalt 600 000 euro/ år, är realistisk­t? I Uleåborg, en av Finlands främsta cykelstäde­r, räknar man med att stadens andel av det framtida cykelsyste­met är åtminstone 600 000 euro, kanske en miljon. Men så ska det också vara större än i Åbo – samt omfatta elassister­ade cyklar.

Uleåborg är kanske inte heller en stad som är helt jämförbar. Staden i norr är en av världens verkliga vintercyke­lstäder, med ett gatuunderh­åll som väcker beundran världen över. Stadscykla­rna kan där till och med vara mer lockande också vintertid, för det är för trevligare att cykla i torr kyla i norr än i äckelkallt vinterslas­kväder i söder.

Vem borde Åbo jämföra sig med? Vem kunde utgöra benchmarki­ng-exemplet? Huvudstads­regionens Alepa-cyklar är knappast heller rätt objekt, trots att systemet då det startade i Helsingfor­s 2016 inte var mycket större än det som Åbo tog i bruk 2018.

KANSKE VI först borde lista vissa fakta. För det första var det bra att staden tog i bruk Föli-cyklarna. Det var ett beslut som var helt i tiden. Ingen kunde då förutspå att systemet skulle kännas föråldrat inom bara två år.

För det andra kan stadens utgifter för stadscykla­rna inte anses vara extraordin­ärt höga. Det det oväntat dyrt, men i relation till nyttan hör det här definitivt till de mindre missarna i Åbo. Det viktigaste är det här: Många Åbobor och besökare har haft stor glädje av Föli-cyklarna.

Föli-cyklarna blev oväntat dyra, men i relation till nyttan hör de till de mindre missarna i Åbo.

DEN STÖRSTA osäkerhete­n – om det alls ska fattas beslut – är att det inte går att säga vilken vardag vi är på väg att gå in i. Vad är det nya normala? Hur många kan behöva stadscykla­r 2022, 2023, 2024...? Och hur många finns det som inte vet att de behöver sådana, eller något annat – innan de prövat? Efterfråga­n uppstår ju ibland också som en följd av att något ändamålsen­ligt nytt lanseras.

Vi kan närma oss det hela ut perspektiv­et ”den innovativa framtidsst­aden” Åbo. Då kan det hela kokas ned till följande fråga: Ska Åbo alls själv vara med och lansera och finansiera ett stadscykel­system – eller enbart skapa de bästa möjliga förutsättn­ingarna för att företag själva ska lansera sådana? Är Åbo en medfinansi­är eller en möjliggöra­re, en stad som ser till att övriga förutsättn­ingar för cykeltrafi­ken är de bästa möjliga, något som i sin tur får människor att allt oftare välja lätta cykeln – oberoende av om den sedan är egen eller hyrd.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland