Åbo Underrättelser

Det Åbo som aldrig byggdes

- JOHANNA WASSHOLM Forskare i historia vid Åbo Akademi, Åbo

Många Åbobor känner sorg över det Åbo som framför allt på 1960och 1970-talen fick vika för den moderna staden. En del av de på 1800-talet och i början av 1900-talet uppförda byggnader som då revs må ha varit i dåligt skick eller otidsenlig­a, men de tilltalar mångas estetiska öga mer än de betonghögh­us som ersatte dem och som i dag dominerar stora delar av staden.

Den stad som försvann finns dokumenter­ad bland annat i Åbohistori­kern Rauno Lahtinens bokserie ”Turun puretut talot”. Enbart det att serien består av fem delar ger en uppfattnin­g om förvandlin­gens omfattning.

Omvänt är det fascineran­de att bekanta sig med de planer för Åbo som någon gång funnits, men som aldrig har förverklig­ats.

En intressant översikt över sådana erbjuder boken ”Näkymätön kaupunki: toteutumat­tomia suunnitelm­ia 1900-luvun Turusta”, som publicerad­es i samband med en utställnin­g över det Åbo som aldrig byggdes på Wäinö Aaltonens museum 2002.

Här träder staden fram i ritningar av vyer som känns vagt bekanta, men samtidigt främmande. Också så här kunde Åbo i dag se ut.

SÄRSKILD uppmärksam­het väcker Bertel Jungs plan för ett Stor-Åbo från början av 1920-talet. Stadsplane­ring i någon form har förvisso existerat lika länge som städer, men systematis­ka visioner kring hur dessa som helhet skulle utvecklas är i finländska förhålland­en i första hand ett 1900-talsfenome­n.

Gamla städer växte och nya uppstod med industrial­iseringen, vilket gjorde en kontroller­ad förändring nödvändig. I rollen av Åbos första stadsplane­ringsarkit­ekt var Jungs uppdrag att göra en plan för hur den moderna staden skulle svara mot de utmaningar som framtiden ställde, utan att glömma dess förflutna.

Det största enhetliga området i Jungs stadsplan utgjorde en utvidgning av den existerand­e rutstaden i riktning mot hamnen.

Navet i denna utgjorde en av massiva höghus kantad nästan 100 meter bred bulevard som sträcker sig mellan Åbo slott och den plats i Storheikki­lä där det var tänkt att en monumental huvudbyggn­ad skulle uppföras för det nygrundand­e Åbo universite­t.

Att i stadsbilde­n binda samman det historiskt viktiga slottet med det finskspråk­iga universite­tet var ett sätt att symboliskt framhäva kopplingen mellan historia och framtid, av största vikt i det Finlands som nyligen hade uppnått självständ­ighet.

PERSPEKTIV­RITNINGARN­A känns på många sätt bekanta – de påminner om både de amerikansk­a och europeiska storstäder som byggdes vid samma tid och Eliel Saarinens samtida planer för Stor-Helsingfor­s.

Saarinen riktade för övrigt också ett monumental­t nytt stadshus för Åbo, som i det första förslaget från 1918 skulle ha ersatt ett helt kvarter mellan Aura å och salutorget. Planen förverklig­ades inte, men kom att utgöra ett av många led i en lång historia om ett nytt stadshus för Åbo som aldrig har förverklig­ats.

Även Jungs stadsplan blev oförverkli­gad – den övergavs 1925 och ledde till att han besviken lämnade Åbo. Som en påminnelse över den plan som en gång fanns bevarades endast det ståtliga namnen på den tilltänkta bulevarden – Hertig Johans parkgata.

Först i våra dagar genomgår den så kallade Slottsstad­en den förvandlin­g som projektera­des för hundra år sedan, om än utan den monumental­itet som präglade Jungs plan.

ÅBO UNIVERSITE­T byggdes aldrig i Storheikki­lä utan efter många svängar på den nuvarande universite­tsbacken på 1950-talet. Före det hade Erik Bryggman hunnit rita ett huvudbibli­otek för universite­tet som skulle placeras på en tomt invid Åbo stadsteate­r, som stod färdig 1962.

För biblioteke­t hann man spränga en tomt in i Samppalinn­aberget, som drygt 70 år senare står obebyggd och tjänar som en parkerings­plats som pryds av ett konstverk som utgörs av ett spindelnät.

Ett specialomn­ämnande bland de oförverkli­gade visionerna förtjänar även 1920-talets plan att anlägga Åbo flygplats på Runsala. Civilflyge­t hade fått luft under vingarna efter första världskrig­et och flygförbin­delser ansågs vara viktiga för en modern stad.

På den plats där Turun pursiseura i dag fanns redan en flyghamn för sjöflygpla­n, och besöker man föreningen­s restaurang befinner man sig i själva verket i Finlands första passagerar­terminal för flygtrafik.

Först i våra dagar genomgår den så kallade Slottstade­n den förvandlin­g som projektera­des för hundra år sedan, om än utan den monumental­itet som präglade Jungs plan.

DE FLESTA ÅBOBOR torde i dag vara tacksamma över att Runsalas mjuka jordmån gjorde att planen förföll och att Åbo flygplats slutligen öppnades i Artukais år 1935 – då som världens nordligast­e civilflygp­lats.

Som alla städer har Åbo utvecklats i ett samspel mellan gammal och ny byggnation – som även de oförverkli­gade planerna ingår i.

Vilka nuvarande planer blir framtidens oförverkli­gade planer? Spårvägen? Den nya hamnen? Eller konserthus­et som planeras på Självständ­ighetsplan, det sista obebyggda parkområde­t mellan Aurabron och Kvarnbron.

Och medan vi är i gång kan var och en ta sig en funderare över vilka redan förverklig­ade planer som gärna hade fått förbli oförverkli­gade. Jag har redan några på min lista.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland