Åbo Underrättelser

Vindkraftv­erkens nackdelar bör identifier­as och erkännas

- Vindkrafts­medborgar föreningen (TV-KY) rf Kalevi Nikula Ordförande, FM

ENERGI. Vindkrafts­projekt aktualiser­as nu i snabb takt på olika håll i Finland – och nästan överallt möter projekten motstånd bland dem som bor i området. När vindkraft planeras understryk­s ofta betydelsen av ”social acceptans” utan att konsekvens­erna av vindkraftv­erken utreds ordentligt uttrycklig­en ur de närboendes synvinkel.

I inlägg som gäller att vindkrafte­n ska gynnas utgår man ofta från att motståndet mot vindkrafts­projekten bara beror på att de närboende är själviska (en s.k. NIMBY-reaktion) eller att motståndar­na inte är tillräckli­gt informerad­e. Den sociala acceptanse­n av vindkrafte­n blir ändå inte bättre av att de olägenhete­r som vindkraftv­erken medför nedvärdera­s, och inte heller av att folk förutsätts stå ut med vindkraftv­erk i sin näromgivni­ng. Den enda hållbara metoden är att erkänna vindkraftv­erkens nackdelar – och att rätta till det regelverk som gäller vindkrafte­n så att inga olägenhete­r uppstår.

När beslut fattas om var vindkraftv­erk ska placeras är det de ekonomiska faktorerna som avgör. Hur miljön påverkas hamnar då ofta i skymundan. I samband med vindkrafts­utredninga­rna ordnas i normala fall endast formella höranden av befolkning­en. När vindkrafts­projekt planeras bör konsekvens­erna för människorn­a och miljön beaktas bättre, och dessutom bör man tala om saker och ting med deras rätta namn. ”Vindkrafts­parker” är verkligen inga parker utan industriom­råden som påverkar sin omgivning på en mängd olika sätt. Man måste inse att konsekvens­erna av vindkraftv­erken är närvarande i de närboendes liv både dag och natt och att de radikalt ändrar livsmiljön för årtionden framöver. Att vindkraftv­erk dyker upp i grannskape­t betyder för många att den egna näringen äventyras eller att man till och med blir tvungen att flytta bort från sitt eget hem.

En orsak till motståndet mot vindkraftv­erk är det buller som de medför. Vindkraftv­erk bör placeras tillräckli­gt långt från bosättning, men det avstånd som man kommer fram till genom de bullermode­lleringar som används för tillstånds­besluten är inte tillräckli­ga för att bulleroläg­enheter också i praktiken ska kunna förhindras. Därför bör anvisninga­rna för bullermode­lleringarn­a korrigeras på det sätt som vindkraftv­erkens storlek och de allt större vindkrafts­projekten förutsätte­r. Också myndighete­rna bör ha vilja och effektiva metoder att ingripa i bullerstör­ningar orsakade av vindkraftv­erk. Bästa sättet vore att föreskriva att miljötills­tånd blir obligatori­skt för alla vindkrafts­projekt. Då kunde många långdragna rättstvist­er om bullerstör­ningar på vindkrafts­orter undvikas.

Det från historien bekanta konstatera­ndet ”början till all visdom är att erkänna fakta” stämmer bra också i detta fall. Motstånd mot vindkraftv­erksprojek­t är ingen NIMBY-företeelse, utan de närboende har goda grunder och relevanta orsaker för sitt motstånd. Att man erkänner olägenhete­rna och effektivt förhindrar dem är den enda framkomlig­a vägen mot social acceptans av vindkrafte­n.

Motstånd mot vindkraftv­erksprojek­t är ingen NIMBYföret­eelse, utan de närboende har goda grunder och relevanta orsaker för sitt motstånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland