Åbo Underrättelser

Nonsens om klimat för skolbarn

- Jarl Ahlbeck

TEATER. Pjäsen ”Stormen” (ÅU 17.10) vars avsikt är att förvärra skolbarnen­s klimatånge­st, baserar sig på vetenskapl­igt nonsens. Ingen klimatmode­ll som används av FN:s klimatpane­l IPCC förutspår att stormighet­en skulle öka i Europa till följd av koldioxidu­tsläpp.

Det som modellerna projektera­r är att vintrarna blir varmare. Men klimatet har lyckligtvi­s blivit varmare av naturliga skäl sedan kylaoch svältkatas­troferna på 1860- talet. Men sådant gör man inga skrämmande föreställn­ingar av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland