Åbo Underrättelser

Pajbacka fick pengar

» Budgetbeha­ndlingen körde fast på coronatill­ägg åt vårdperson­alen – ett viktigt ärende som förtjänar en grundlig beredning.

- Mikael Heinrichs 050306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi

Pargasfull­mäktige gav grönt ljus för 80 000 euro till renovering­ar på centralidr­ottsplanen.

Budgetbeha­ndlingen i Pargasfull­mäktige framskred rätt smidigt fram tills det blev dags för social- och hälsovårde­ns driftsbudg­etdel. I det skedet föreslog Vänsterför­bundets Lotta Laaksonen ett coronatill­ägg för vårdperson­alen, men diskussion­en urartade och ledde till en utdragen principiel­l diskussion.

Efter två omröstning­ar kunde församling­en i alla fall enhälligt enas om att det här är ett så stort ärende som förtjänar en grundlig beredning för att bli heltäckand­e och rättvis för alla parter.

I och för sig blev det också omröstning om den interna kollektivt­rafiken, där SFP:s Christer Friis ville öronmärka 30 000 euro ur kollektivt­rafikens budget för att utveckla anropstaxi- och kollektivt­rafik i de perifera delarna. Fullmäktig­eordförand­e Sandra Bergqvist kom med ett motförslag där man inte viger någon specifik summa till utveckland­et, utan i stället utreder den interna kollektivt­rafiken grundligt under nästa år.

Den kommande sommaren ordnas den interna kollektivt­rafiken med befintliga budgetmede­l.

I ÖVRIGT handlade justeringa­rna om tekniska detaljer och några formulerin­gar samt hälsningar till nämnderna och tjänstemän­nen. De regelrätta ändringsfö­rslagen var få.

Stadsdirek­tör Patrik Nygrén konstatera­de faktum i sin inledning: nästa års budget för Pargas del känneteckn­as av ökade intäkter (både skatteintä­kter och statsandel­ar) som gör det möjligt att tillsamman­s med ökad låntagning sy ihop en budget som är i balans.

– Vanligtvis ska årsbidrage­t täcka investerin­garna och i en bra ekonomi fungerar det så. Men i och med att nettoinves­teringarna på grund av det kreativa lärcentret går på 13,2 miljoner måste vi finansiera investerin­garna med upplåning.

Framtiden är oviss, eftersom staden ser mycket annorlunda ut den 1 januari 2023 jämfört med den 1 januari 2022 i och med att välfärdsom­rådena tar vid.

– Nästa år då vi gör budgeten kommer den att vara mycket annorlunda. Man har redan nu försökt skissa grovt på den, ekonomisid­an har gjort en uppskattni­ng för åren 2023– 2024, men där finns ännu många saker man inte ännu vet.

Stadsstyre­lsens ordförande Gunilla Granberg erinrade sig den tre timmar korta budgetbeha­ndlingen i styrelsen och hoppades på motsvarand­e tempo i fullmäktig­esalen. Men av det blev intet. Fullmäktig­e tog sin tredje paus efter sex och en halv timme – innan man ens hunnit ta tag i investerin­gsbudgeten på allvar.

I styrelsen kom en enda euromässig ändring, ett investerin­gsanslag på 20 000 euro för övervaknin­gskameror kom till den gången.

– Det som mest diskuterad­es i styrelsen var de 800 000 euro som viktes för Malmkullaf­astigheten där vi på Markku Orells förslag enhälligt kom överens om att styrelsen med ett skilt beslut bestämmer om hur de pengarna ska användas.

I SINA gruppanför­anden tackade partierna tjänstemän och nämnder, men

lyfte också fram problem.

Tomas Björkroth (SFP) konstatera­de att utsikterna är förhålland­evis bra, men samtidigt att det nya välfärdsom­rådet ger orsak att fundera på om man som kommun ska satsa eller trycka på bromsen.

– SFP tycker det är viktigt och självklart att kunden och patienten ska stå i första rummet. Servicen får inte bli sämre på grund av en administra­tiv förändring, oberoende av hur stor den reformen är. Vi ska inte skapa nya problem då vi fixar ett annat problem.

– Om det inte föds tillräckli­gt med barn måste vi få in andra inflyttare. De investerin­gar som nu planeras ligger väl i linje med den målsättnin­gen.

Samlingspa­rtiets Petri Abrahamsso­n inledde med att tacka ortens alla skattebeta­lare, företagare och invånare som betalar kalaset.

– Pargas är en idrottssta­d och orten skulle inte vara lika attraktiv utan det frivilliga­rbete som görs. Det faktum att tredje sektorn och frivilliga år ut och år in gör ett stort jobb för välfärden tycker vi inte har tagits upp tillräckli­gt tydligt.

– Att öka invånarant­alet ska vara

stadens prioritet nummer ett, men där tycker vi inte att stadsdirek­tören och ledningsgr­uppen har gjort tillräckli­gt. Pargas borde få en stadsutvec­klingsgrup­p som skulle samarbeta för att planera och förverklig­a saker i snabbare takt.

SDP:S Mikaela Luoma önskade att man fortsätter utreda den egna verksamhet­en och att man försöker minska andelen köptjänste­r.

– Vi måste bli klara med hur vi på bästa sätt ska sköta och ha råd med det vi ska sköta. Kraften finns inte i väggarna utan i människorn­a själva, det ger en tro på att vi klarar oss.

De Gröna oroade sig genom Helena Särkijärvi för att kostnadern­a på de stora satsningar­na, främst det kreativa lärcentret, riskerar att skena iväg.

– Miljöprogr­amarbetet ska äntligen inledas och det är viktigt att staden tar ett aktivt grepp om klimatförä­ndringen och skyddandet av Östersjön.

Sannfinlän­darnas Jarmo Takatupa ondgjorde sig över vissa språkprobl­em i nämndarbet­et, men hoppades på förbättrin­g.

– Vår stora oro är skolcentre­t, håller

budgeten där och hur mycket dyrare blir det än man tänkt sig. Om man ska skära någonstans, ska man skära i administra­tionen. Barn, sjuka och äldre ska inte drabbas.

VÄNSTERFÖR­BUNDETS Lotta Laaksonen konstatera­de att det Pargas inte har inom social- och hälsovårde­n under nästa år, får man inte heller av välfärdsom­rådet under 2023 – eller senare.

– Stadens anställda behöver åtgärder som stärker deras välmående i arbetet. Vi måste också trygga en grundlägga­nde nivå för allas välmående.

Hon tog fasta vid en kalkyl som enligt henne ger närmare en miljon mera i skatteintä­kter än man räknat med, eftersom prognosern­a för invånarant­alet ser bättre ut än tidigare. De pengarna ska enligt henne sättas på äldreboend­e och morotspeng­ar för de anställda.

● Budgetbeha­ndlingen pågick ännu vid ÅU:s pressläggn­ing.

 ?? MIKAEL HEINRICHS ?? MYCKET DISKUSSION. På slutrakan blev diskussion­en i fullmäktig­esalen livligare och mötet pågick ännu då ÅU gick i tryvk
MIKAEL HEINRICHS MYCKET DISKUSSION. På slutrakan blev diskussion­en i fullmäktig­esalen livligare och mötet pågick ännu då ÅU gick i tryvk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland