Åbo Underrättelser

Domstol: inget gick fel då Hirvensalo planerades om

» Ön kan få 15 000 fler invånare och en ny bro över Långvattne­t.

- Stefan Holmström

Det har gått över tre år sedan stadsfullm­äktige i Åbo godkände en ny delgeneral­plan för Hirvensalo. Först gick beslutet vidare till Åbo förvaltnin­gsdomstol, som inte hade något att invända mot beslutet.

Nu har Högsta förvaltnin­gsdomstole­n meddelat att det inte finns någon orsak att behandla den ansökan om besvär som lämnats in. Det här framgår av föredragni­ngslistan för stadsstyre­lsens möte på måndagen.

Den nya planen för Hirvensalo innebär att ön kan byggas ut med nya bostadsomr­åden så att det kan finnas 15 000 fler invånare där 2035. Planen tillåter också en bro över Långvattne­t

mellan Hirvensalo och Uittamo.

DEN NYA delgeneral­planen omfattar inte bara ön Hirvensalo utan också närliggand­e öar och vattenområ­den. Den sammanlagd­a ytan är 1 300 hektar.

Den nuvarande delgeneral­planen är från 2002. Arbetet med en ny plan inleddes 2007.

Arbetet har skett parallellt med planläggni­ngen av de två andra stora öarna, Satava och Kakskerta. Där kan invånarant­alet stiga till 3 600 – men då ligger perspektiv­et på 2050. I slutet av 2018 var antalet invånare 1358.

På Satava och Kakskerta ligger den nya planens tyngdpunkt på de östra delarna av Satava, vid Kakskertav­ägen. I övriga områden ska nya hus komma invid redan existerand­e byar.

 ?? ÅU ?? BROTANKE. På Uittamosid­an är tanken att bron byggs mellan roddcentre­t och naturskydd­sområdet i Katrinedal.
ÅU BROTANKE. På Uittamosid­an är tanken att bron byggs mellan roddcentre­t och naturskydd­sområdet i Katrinedal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland