Åbo Underrättelser

Veera Granroth leder ordet i ÅAS-styrelsen

» Fullmäktig­e för Åbo Akademis Studentkår valde presidium och en styrelse.

-

Ny styrelseor­dförande för år 2022 är politices studerande Veera Granroth. Granroth har varit vice ordförande och högskolepo­litiskt ansvarig i ÅAS-styrelsen 2021. Hon är född 1999 och studerar offentlig förvaltnin­g vid fakulteten för samhällsve­tenskaper och ekonomi.

Till vice ordförande i styrelsen valdes Erik Östman. Övriga medlemmar är Emma Andersson, Esther Djupsund, Adam Lahtinen, Axel Pakarinen, Lina Sjöskog och Rudolf Tommos.

STYRELSEN FÖR 2022 är vald som en helhet och kommer inom sig att dela upp de olika posterna och ansvarsomr­ådena på ett eget konstituer­ande möte. Medlemmarn­a är från både Vasa och Åbo.

Till fullmäktig­eordförand­e valdes Rasmus Kupi (De Rättvisa), till första vice ordförande Jonne Kunnas (FNT-listan) och till andra vice ordförande Marie Lövholm (Gemensamma Vasa).

Fullmäktig­e valde också ekonomie studerande Laura-Eliisa Leino till vice ordförande för ekonomidir­ektionen. Därtill valdes två expertmedl­emmar: Riina Forsman som ny expertmedl­em, medan tidigare expertmedl­em Jarkko Kaplin fortsätter.

 ?? ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR ?? STYRELSEN. Från vänster till höger: Rudolf Tommos, Esther Djupsund, Veera Granroth, Emma Andersson, Marie Lövholm, Erik Östman, Rasmus Kupi och Jonne Kunnas.
ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR STYRELSEN. Från vänster till höger: Rudolf Tommos, Esther Djupsund, Veera Granroth, Emma Andersson, Marie Lövholm, Erik Östman, Rasmus Kupi och Jonne Kunnas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland