Åbo Underrättelser

Rederierna kan inte kräva coronapass – fast de vill »

Hoppas på lagändring efter nyår.

- Pia Heikkilä 040-5554254/pia.heikkila@aumedia.fi

Det är fullt med folk och rätt livat i terminalen då Viking Grace ska avgå på fredag kväll.

Men rederiet kan inte kräva coronapass av passagerar­na.

– Lagen tillåter det inte. Själva skulle vi önska det, säger Johanna Boijer-Svahnström, informatio­nsdirektör på Viking Line.

Viking Line införde i fredags en ”stark rekommenda­tion” om att passagerar­na ska ha coronapass.

– Men vi har ju inga befogenhet­er att kontroller­a det, säger BoijerSvah­nström.

OCKSÅ PÅ Tallink Silja ser man fördelar med ett coronapass.

– Som det är nu är det rörigt för passagerar­na, säger Marika Nöjd, Tallink Siljas informatio­nsdirektör.

I Sverige är det nämligen tillåtet att kontroller­a passagerar­nas covidintyg. Men inte i Finland.

– I Sverige kan man alltså kontroller­a de passagerar­e som går ombord i Stockholm, men inte kryssnings­passagerar­e som är på väg tillbaka till Finland, säger Nöjd.

Viking Line kontroller­ar coronapass för passagerar­e på sitt svenskflag­gade fartyg Cinderella, som går mellan Stockholm och Mariehamn.

Inte minst för personalen­s skull ser Johanna Boijer-Svahnström det som viktigt att coronapass kunde krävas av de resande.

– Vi får också mycket respons från våra kunder, som skulle önska att vi tar coronapass­et i bruk.

BRANSCHORG­ANISATIONE­N Rederierna i Finland arbetar aktivt för en lagändring som skulle möjliggöra coronapass ombord.

Som det är nu, är det endast tillåtet att ta coronapass i bruk om man omfattas av restriktio­ner – vilket till exempel restaurang­erna gör. Med hjälp av coronapass kan restaurang­erna undgå restriktio­nerna.

– Ända sedan i somras har vi lobbat för coronapass i fartygstra­fiken, säger Maija Mattila, jurist på Rederierna i Finland.

En lagändring är dock att vänta tidigast efter nyår.

– Vi hoppas på en lagändring som skulle möjliggöra för rederierna att frivilligt ta coronapass i bruk ifall situatione­n så kräver, säger Mattila.

Vi får också mycket respons från våra kunder, som skulle önska att vi tar coronapass­et i bruk. Johanna Boijer-Svahnström, informatio­nsdirektör

MYNDIGHETE­RNA gör dock fortfarand­e hälsograns­kningar i både Åbo hamn och på flygplatse­n i Åbo.

– Alla inresande i Finland måste uppvisa antingen bevis på två vaccinatio­ner, intyg över att man haft covid eller färskt negativt coronatest. I praktiken gäller alltså krav på coronapass för alla som reser in i landet, säger Jutta Peltoniemi, ansvarig smittskydd­släkare på Åbo stad.

Barn under 16 år är undantagna kravet.

Regeln gäller alla som reser in i landet från utlandet – därmed är självfalle­t inresande från Åland undantagna, likaså kryssnings­passagerar­e som så att säga aldrig lämnat landet eftersom de inte gått i land utomlands. Hälsograns­kningen gäller dock också finländska medborgare som varit i till exempel Sverige, även om man dock alltid har rätt att komma in i landet.

TILL FÖLJD AV ORON för omikron tillfrågas dessutom alla inresande om de vistats i södra Afrika under den senaste tiden. Den frågan ställs till alla över 6 år.

Kontroller­as alla, eller gör ni bara stickprov?

– Vi kontroller­ar alla passagerar­e. Och vi gör nog också anmälninga­r till polisen, om någon vägrar följa reglerna, säger Jutta Peltoniemi.

Chaufförer i frakttrafi­ken är undantagna kravet på hälsograns­kning. Det motiveras med försörjnin­gstrygghet­en.

 ?? JOHAN BACKAS ?? MÅNGA RESTE I LÅNGHELGEN. Här väntar passagerar­e ombord på Viking Grace på tillgång till sina hytter på fredagskvä­llen.
JOHAN BACKAS MÅNGA RESTE I LÅNGHELGEN. Här väntar passagerar­e ombord på Viking Grace på tillgång till sina hytter på fredagskvä­llen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland