Åbo Underrättelser

”Välfärds området uppstår inte över en natt”

» Enligt sjukhusdir­ektör Petri Virolainen vid Egentliga Finlands sjukvårdsd­istrikt är sjukhusvår­den på god väg in i reformen, men att få bashälsovå­rden integrerad är svårare.

- Anja Kuusisto anja.kuusisto@aumedia.fi

När välfärdsom­rådet uppstår i januari om ett år, 2023, kan det hända att folk först frågar sig vad som egentligen blev annorlunda.

– Jag tror inte förändring­arna i servicenät­et av vårdtjänst­er är så omedelbara, min tippning är att det kommer att ta lite tid innan beslutsfat­tarna ingriper i strukturer­na, säger sjukhusdir­ektör Petri Virolainen vid Egentliga Finlands sjukvårdsd­istrikt.

Det många invånare just nu vill ve

I dagsläget när en person skrivs ut från ÅUCS och behöver till fysiskalis­k rehabilite­ring eller annan eftervård kan det fungera olika beroende på om patienten är från Lundo eller Pargas, till exempel.

ta är om den egna hälsostati­onen blir kvar, om den fungerar också då social- och hälsovårds­stationern­a föds via reformen. Men det finns det inte några svar att ge de frågorna ännu.

– Det är de som väljs in i välfärdsom­rådesfullm­äktige som ska ta de besluten, och det kan ta ett tag innan sådant som servicenät­et förändras. Men ännu finns det ingen som har mandat att säga hur det blir.

Dessutom finns det väldigt många frågor som ska lösas, till exempel i fråga om patientdat­asystem,

– Sen, säger Virolainen, ska man komma ihåg att det finns olika synsätt på vad som är det bästa serviceutb­udet inom social- och hälsovård. Är det att mottagning­en finns fysiskt nära, eller att den har ett bredare kunnande och större utbud av tjänster.

DEN UTVÄRDERIN­G SOM THL har gjort baserar sig till en stor del på datamateri­al som automatisk­t kommer in till social- och hälsovårds­ministerie­ts system från sjukvårdsd­istrikten.

– Vi har inte varit så mycket involverad­e i arbetet bakom utvärderin­gen, även om vi haft ett visst muntligt utbyte, säger Virolainen.

Att utvärderin­gen används som ett bakgrundsm­aterial för arbetet med att skapa välfärdsom­rådet tvekar han inte på.

Han instämmer i utvärderin­gens slutsatser om utmaningar då så många olika arbetssätt finns i regionens kommuner för hur social- och hälsovårds­tjänster erbjuds.

– Men inom specialsju­kvården har vi kommit rätt långt i anpassning­en till det nya. Också när det gäller den vård närsjukhus­en ger har skillnader­na i serviceutb­ud blivit mindre, säger Virolainen.

Han talar då om sjukhusen i Nystad, Loimaa och Salo – och nämner även Åbolands sjukhus.

– Åbolands sjukhus har inte hört till ÅUCS så länge ännu, men vi talar nog om det som Åbolands sjukhus och tänker att det kan betraktas som ett närsjukhus.

VIROLAINEN INSTÄMMER alltså i utvärderin­gens slutsats om att det är i samspelet mellan bashälsovå­rd och specialvår­d som de stora utmaningar­na finns, liksom i integratio­nen av social- och hälsovård.

– Ett exempel. I dagsläget när en person skrivs ut från ÅUCS och behöver till fysikalisk rehabilite­ring eller annan eftervård kan det fungera olika beroende på om patienten är från Lundo eller Pargas, till exempel.

– Vissa kommuner sköter sådant i egen regi, andra vill att det sköts vid ÅUCS.

En idé med välfärdsom­rådet är att alla inom ett område ska behandlas enligt samma premisser.

 ?? ANJA KUUSISTO ?? SJUKHUSDIR­EKTÖR. Petri Virolainen är sjukhusdir­ektör vid ÅUCS, Egentliga Finlands sjukvårdsd­istrkikt.
ANJA KUUSISTO SJUKHUSDIR­EKTÖR. Petri Virolainen är sjukhusdir­ektör vid ÅUCS, Egentliga Finlands sjukvårdsd­istrkikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland