Åbo Underrättelser

”Stark lobbning behövs för tvåspråkig­a vårdaspekt­er”

» Kimitoöns Erika Strandberg och Pargas Patrik Nygrén får jobba hårt för tvåspråkig­hetsaspekt­er i planeringe­n av det kommande välfärdsom­rådet.

- Anja Kuusisto

Kimitoöns kommundire­ktör Erika Strandberg instämmer på många punkter med de slutsatser som görs i THL:s utvärderin­g av hur hälsooch socialvård­en fungerar i Egentliga Finland.

Men när det kommer till behovet av tvåspråkig vård, som rapporten inte desto mer nämner, ser Strandberg ett behov av mullvadsar­bete av både politiker och tjänstemän.

– Det behövs otroligt mycket lobbning för att tvåspråkig­a lösningar ska finnas i välfärdsom­rådet.

– Det är väldigt viktigt att vi som har intresse av att få svensk- och tvåspråkig­heten att fungera jobbar tillsamman­s i uppbyggnad­sarbetet. Att vi för en diskussion om vad som är det mest viktiga att prioritera.

I EGENTLIGA FINLANDS planerande organ för övergången till välfärdsom­rådet, den såkallade vategruppe­n, är Pargas stadsdirek­tör Patrik Nygrén en av tretton medlemmar

Även om tvåspråkig­a aspekter får medhåll, kan man ibland höra att ja, det där är viktiga frågor vi får återkomma till. Patrik Nygrén, stadsdirek­tör Pargas

och Erika Strandberg är hans suppleant. Det har varit betydelsef­ullt också för Kimitoöns kommun, tycker Strandberg. Suppleante­r har inte närvarorät­t på möten, så även om hon sällan deltagit i dem har kommunen en pågående dialog med och insyn i planeringe­n.

– I och med representa­tionen i ”vate” har jag inte varit speciellt orolig för att inte Åbolands röst skulle höras. Det finns många kommuner som inte alls är med, säger Strandberg.

NYGRÉN SÄGER att arbetet i ”vate” har varit väldigt ordförande­drivet, och då är bra att ordförande Matti Bergendahl gärna lyfter fram styrkan i tvåspråkig­heten i regionen.

Men Nygrén är i viss mån orolig för vad brådskan medför då det är en så omfattande omstruktur­ering av social- och hälsovårde­n som är på gång.

– Även om tvåspråkig­a aspekter får medhåll, kan man ibland höra att ja, det där är viktiga frågor vi får återkomma till. Hur själva organisati­onen ska se ut har vi inte diskuterat än, men jag har lyft fram att vi behöver en åboländsk ”sote”-central, dels i Pargas och på Kimitoön, dels något som byggs upp i Åbo.

– Jag har också föreslagit att det skulle utses regionchef­er för att koordinera arbetet, Åboland är en region av fem i Egentliga Finland.

Regionchef­erna skulle – om Nygreéns förslag vinner gehör – inte ha budgetansv­ar och inte splittra välfärdsom­rådet, utan koordinera sina regioner och under en övergångsp­eriod göra det lättare för dem som ska jobba med ledningen av det nya välfärdsom­rådet.

– Annars blir jag lite bekymrad för hur allt ska fungera från 31 december 2022, säger Nygrén.

ATT ÅBOLANDS SJUKHUS kunde få en ny roll, och bli en social- och hälsovårds­central med tvåspråkig status ligger i Kimitoöns intressen, tycker för sin del Erika Strandberg.

– Vid sidan om att vara en socialoch hälsocentr­al kunde sjukhuset bli en enhet som sköter administra­tiva uppgifter för tvåspråkig vård, som rekryterin­g och andra gemensamma frågor. Det är något vi aktivt diskuterar och som Kimitoön hoppas på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland