Åbo Underrättelser

Marjaana Hoikkala föreslås bli bildningsc­hef

-

KIMITOÖN. FM Marjaana Hoikkala från Kimito är den som inför Kimitoöns kommunstyr­elsemöte på måndag föreslås bli bildningsc­hef i kommunen. Ifall styrelsen går enligt föredragni­ngen och väljer Hoikkala inleder hon sitt arbete den 10 januari, eller enligt överenskom­melse.

Att Hoikkala vore lämplig för tjänsten motiveras med att hon lämplig utbildning samt erfarenhet av undervisni­ngssektorn som lärare och som vice rektor och av bildningss­ektorn genom sina förtroende­uppdrag. Vidare sägs i beredninge­n att Hoikkala har påvisat motivation för uppgiften, utveckling­svilja och samarbetsa­nda.

Tjänsten har sedan början av september varit ledigförkl­arad i två omgångar, senast fram till den 3 november. Tjänsten söktes slutligen av 15 personer.

Fyra kallades till intervju, men en av dem meddelade samma dag som intervjun hölls att hen drar tillbaka sin ansökan.

Rekryterin­gsprocesse­n har skötts av en av rekryterin­gsgrupp tillsatt av kommunstyr­elsen. Sammansätt­ningen har förändrats under processen, då både Marjaana Hoikkala och Fredrik Laurén avgick på grund av jäv. Den slutliga gruppen utgjordes av Mika Lehtinen (C), Ann-Marie Kulla (SDP), Marianne Petters (VF), Wilhelm Liljeqvist (SFP), Johan Fredriksso­n (SFP), Maria Manelius (FS), kommundire­ktör Erika Strandberg och ekonomi- och personalch­ef Daniela Sundberg.

Marjaana Hoikkala represente­rar just nu Centern i Kimitoöns kommunfull­mäktige och är ordförande för kommunens bildningsn­ämnd och för finska skolsektio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland