Åbo Underrättelser

Rekordhög incidens i Finland

» Incidensen nu 309. I Norra Österbotte­ns sjukvårdsd­istrikt är incidensen hela 674.

-

Lokala coronasiff­ror

Finlands incidens är på tisdagen 309, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Incidensen anger antalet nya coronafall per 100 000 personer under de senaste 14 dagarna.

Landets högsta incidens finns i Norra Österbotte­n, hela 674. Kajanaland har landets lägsta incidens, 81.

I Helsingfor­s- och Nylands sjukvårdsd­istrikt är incidensen 372, i Egentliga Finlands sjukvårdsd­istrikt 304,6, i Vasa sjukvårdsd­istrikt 84 och i Mellersta Österbotte­ns sjukvårdsd­istrikt 93.

På Åland är incidensen 96. På tisdagen rapportera­des 1 542 nya coronafall i Finland. Sedan epidemins början har sammanlagt 196 180 fall rapportera­ts i landet.

PÅ MÅNDAGEN vårdades totalt 277 personer på sjukhus med anledning av sjukdomen covid-19, rapportera­r institutet. Av dem fick 51 intensivvå­rd.

Institutet för hälsa och välfärd ger ut siffror om antalet personer som vårdas inom primärvård­en, den specialise­rade

• sjukvården och intensivvå­rden på måndagar, onsdagar och fredagar.

87,0 procent av den del av befolkning­en som fyllt 12 år har fått en dos coronaviru­svaccin medan 82,2 procent har fått två doser, enligt Institutet för hälsa och välfärds vaccinatio­nsregister i måndags. 7,5 procent av dem som fyllt 12 år har fått tre doser.Av hela befolkning­en har 76,6 procent fått den första dosen vaccin medan 72,4 procent har fått två doser och 6,6 procent tre doser, uppger institutet.

Vaccinatio­nsregistre­t uppdateras med fördröjnin­g, vilket innebär att alla vaccinatio­ner inte nödvändigt­vis syns i registret.

TILL OCH MED DEN 16 november hade totalt 5 686 anmälninga­r om biverkning­ar av coronaviru­svacciner behandlats vid Säkerhets- och ut

vecklingsc­entret för läkemedels­området. Av dessa klassades 4 032 som allvarliga anmälninga­r.

En anmälning om biverkning­ar bedöms vara allvarlig om biverkning­arna rapportera­s ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvår­d

eller funktionsn­edsättning. Anmälninga­rna baserar sig på anmälarens egna iakttagels­er, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkning­en är allvarlig eller inte.

 ?? 542 NYA CORONAFALL I FINLAND, ENLIGT INSTITUTET FÖR HÄLSA OCH VÄLFÄRD. ?? VÄNTRUM. På tisdagen rapportera­des 1
542 NYA CORONAFALL I FINLAND, ENLIGT INSTITUTET FÖR HÄLSA OCH VÄLFÄRD. VÄNTRUM. På tisdagen rapportera­des 1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland