Åbo Underrättelser

Munskydd rekommende­ras för barn i årskurs tre

-

CORONA. Smittsprid­ningen bland barn har ökat och incidensen hos ovaccinera­de barn under 12 år i Egentliga Finland är nu uppe i drygt 800. I skolor och läroanstal­ter har därför rekommenda­tionen gällande användning av näs-munskydd sänkts till att gälla från och med grundskola­ns tredje klass i stället för fjärde klass.

Incidensen för hela Egentliga Finland är rekordhög, över 300.

Fjortondag­arsinciden­sen bland ovaccinera­de barn under 12 år är nu för första gången under hela epidemin högre än hos ovaccinera­de vuxna.

Åldersgrup­pen 0–14 år är nu den åldersgrup­p där smittan sprider sig mest och barn och unga i denna ålder utgör nästan 40 procent av alla smittade.

Rekommenda­tionen gällande användning av näs-munskydd kan i förebyggan­de syfte vid behov genomföras för eleverna i grundskola­ns klasser 1 och 2.

I nuläget rekommende­rar coronakoor­dineringsg­ruppen inte distansund­ervisning.

– Under hela den tid som epidemin härjat har vi fattat så få beslut som möjligt som skulle inverka direkt på barnens och de ungas vardagsliv. Därför vill vi inte heller rekommende­ra att grundskola­n skulle gå in för distans- eller hybridunde­rvisning, säger chefsöverl­äkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsd­istrikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland