Åbo Underrättelser

Teaterfolk och konstmålar­e får nya lokaler

-

ÅBO. Barker-teatern i Åbo får hyra in sig i Åbo Stentrycke­ris gamla hus vid Slottsgata­n 31. Det handlar om totalt drygt 700 kvadratmet­er i tredje och fjärde våningen.

Hyran överstiger 80 000 euro/ år. En del av det täcks med ett stöd på drygt 30 000 euro/år av Åbo stad. Det här gäller till slutet av 2024, varefter stödbelopp­et kan justeras.

Barker-teatern får också 28 300 per år i fem års tid för att anpassa lokalerna för teaterverk­samhet samt ett engångsstö­d på 13 300 euro.

Stadsstyre­lsen godkände hyresavtal­et och stödsummor­na vid sitt möte på tisdagen.

Föreningen Sunnuntaim­aalarit flyttar också in i stentrycke­rifastighe­ten, tredje våningen. Hyresnivån är den samma som för teatern, 9,5 euro/kvm, men ytan 239 kvadratmet­er.

Konstmålar­nas förening beviljades ett årligt stöd på drygt 15 000. Därtill ger Åbo stad 9 300 euro/år i fem års tid för att bygga om lokalerna.

Stadsstyre­lsen fattade också ett principbes­lut om att Turun Ylioppilas­teatteri och Teater Mundo ska få flytta in i Rettigs gamla tobaksfabr­ik, det som ska bli Konstens hus. Hyresoch stödbeslut fattas senare.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland