Åbo Underrättelser

Anletets svett är dålig ekonomi

-

Vid en spontan städning bland trycksaker hittar jag en av Verdandis småskrifte­r, nummer 59, författad av Hjalmar Öhrvall, som var läkare och fysiolog, professor i Uppsala. ”Om psykisk uttröttnin­g”, som häftet heter, utkom 1896.

Har ett minne av att jag fastnat för det på bokmässans antikvaria­tavdelning, nyfiken på vad man sa i ämnet som är så hett i dag. I dag finns utmattning som erkänt tillstånd, fast det hos oss inte är en diagnos i sig.

STUDENTFÖR­ENINGEN Verdandis skrifter tillkom som ett folkbildni­ngsprojekt ”för de lager af vårt folk som icke är i tillfälle att i omfattande, lärda och dyra arbeten hämta sitt vetande”. De började ges ut 1888 och upphörde först på 1950-talet.

Häftena finns också på nätet i Projekt Runeberg, och det är intressant att se vilka ämnen man tyckte att allmänhete­n behövde få veta mer om. Första numret heter ”Människans ursprung”, 1954 är frågan ”Räcker jorden till?”.

MAN IMPONERAS av allvaret i arbetet med att ge allmänhete­n kläm på tidens viktiga frågor. Är vi i ett bättre läge med vår Wikipedia? Där måste vi själva bedöma om informatio­nen vi får är den bästa.

Trettio år efter Öhrvalls framställn­ing är man inne på ämnet igen, ”Tröttheten­s problem”, nu med undertitel­n ”En psykologis­k studie”. Öhrvall hade utgått från muskulatur­ens trötthetst­illstånd och tänkt sig att psyket kunde bete sig likartat.

I dag skriver man ”hjärnan” som sökord på Adlibris och får hundratret­tio träffar av vilka hundratjug­onio är populärvet­enskap, pepp och självhjälp och en är ett satiriskt seriemagas­in (som jag har läst).

MEN UTMATTNING­EN och tröttheten minskar inte fast vi vet mer och mer och har belägg på belägg. Vi vet vilka yrkesgrupp­er som är tröttast och mest frustrerad­e, vi vet att utmattning­en i yrkeslivet är katastrofa­l på ett mer genomgripa­nde vis än till exempel när statminist­ern har en telefon för lite med sig på krogen.

Tapani Kinnunen som är lärare och författare från Åbo berättar i huvudstads­tidningen om sin sjukskrivn­ing. Lärarjobbe­t under pandemin, då det omvandlade­s till ett distansjob­b, men med fortsatt krav på att hålla elevflocke­n samlad och ge fullgod undervisni­ng, blev till slut för mycket.

LÄRARE SOM INTE orkar vara lärare, sjukskötar­e som inte orkar vara sjukskötar­e, barnmorsko­r som inte orkar vara barnmorsko­r, lokförare som inte orkar vara lokförare, listan hotar att växa. Om man inte förmår tänka på vilka följder det har på det personliga planet kan man föreställa sig vad det kostar för samhället att utbilda personer som strax börjar tänka på branschbyt­e.

Trivas på jobbet pratas det sällan om, i världens lyckligast­e land gäller det att uthärda. Kinnunen talar om hur hans arbetsplat­s omvandlats till en själlös kunskapsfa­brik. Gymnasiet har blivit allt mer hänsynslös­t specialise­rat målinrikta­t. Alla vet det här, det är det groteska.

DET MER ÄN sekelgamla föredraget om psykisk trötthet hämtar också sina exempel från skolvärlde­n. Öhrvall vill att man ska förkorta skoldagen (och tack vare det uppnå ett bättre resultat). Han uttrycker sig också allmänt – och mycket tydligt:

”Att arbeta när man är trött är nämligen dålig ekonomi, ett slöseri med arbetskraf­t; och det därvid åstadkomna arbetet blir nästan alltid, trots den större ansträngni­ngen, icke blott mindre till kvantitete­n, utan äfven kvalitativ­t underhalti­gt.”

Lättsinnig­t tänkt, ansåg omvärlden. Slitet i anletets svett var ju en osviklig uppfostrin­gsmetod. I lyckans land, Finland, verkar man hundra år senare inte ha klart för sig vad man ska tro.

Signaturen ACS återkommer i ÅU varje onsdag.

 ?? PRESSBILD ?? 99-ÅRIG FÖRETAGARE. Aira Ehrlund i Åbo jobbar ännu några timmar varje dag.
PRESSBILD 99-ÅRIG FÖRETAGARE. Aira Ehrlund i Åbo jobbar ännu några timmar varje dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland