Åbo Underrättelser

”Samhörighe­t hjälper mot stress”

» Också PSG klarade sig bra i gymnasiejä­mförelsen. Färsk student: För mycket fokus på studentskr­ivningarna.

- Pia Heikkilä 040-5554254 pia.heikkila@aumedia.fi

OCKSÅ Pargas svenska gymnasium klarade sig bra i STT:s gymnasiejä­mförelse. PSG kom på åttonde plats bland de små gymnasiern­a.

Och bakom den prestation­en står nyblivna Pargasstud­enten Jill Laurén, eftersom hon var den enda som dimitterad­es i höst.

– PSG har varit en jättekiva skola att gå i, lämpligt stor. Kvaliteten på undervisni­ngen är bra, säger Laurén, 19.

Hon lyfter gärna fram stämningen i skolan och särskilt den egna årskursen.

–Vi har haft bra samhörighe­tskänsla, säger Laurén. Har den betydelse för resultatet i studentskr­ivningarna?

– Kanske inte för mig personlige­n, men i allmänhet är det ju nog lättare att göra sitt bästa om stämningen är bra, säger Jill Laurén. ÖVERLAG ÄR Jill Laurén nöjd med sitt studentres­ultat – men det har kostat på. Att gymnasiest­udier idag är krävande och orsakar stress är allmänt känt.

–Jag har nog varit jättestres­sad och är väldigt kritisk till att så mycket fokus sätts på studentskr­ivningarna, säger Laurén.

Hon riktar inte kritiken mot lärarna, utan mot själva systemet.

– Lärarna vet ju att vi blir stressade, och försöker hjälpa och stöda. Det hjälper också att prata med familj och vänner om stressen, säger Laurén.

Till hösten planerar Jill Laurén att börja studera — men vad och var är inte klart. Gärna något inom naturveten­skaper, och kanske inte i Åbo.

– Jag funderar på Helsingfor­s, eller någon högskola i Norden, säger Laurén.

Tills dess ska hon jobba och fortsätta träna orienterin­g målmedvete­t. Jill Laurén tävlingsor­ienterar i PIF.

– Jag siktar på att lyckas bra i nationella tävlingar, säger Laurén.

 ?? PIA HEIKKILÄ ?? NYBLIVEN STUDENT. Jill Laurén säger att känslan av samhörighe­t hjälper mot stressen i gymnasiet.
PIA HEIKKILÄ NYBLIVEN STUDENT. Jill Laurén säger att känslan av samhörighe­t hjälper mot stressen i gymnasiet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland