Åbo Underrättelser

Sällsynta metaller borde återvinnas bättre

» ÅA-professor vill se tydligare företagsan­svar för hela livscykeln.

-

Det behövs bättre återvinnin­g av metaller och speciellt av sällsynta jordartsme­taller som används i vindkraftv­erk. Det säger Ron Zevenhoven, professor i teknisk termodynam­ik och modellerin­g vid Åbo Akademi.

– Problemet är att återvinnin­gen inte fungerar för det är billigare att utvinna nya mineraler.

Zevenhoven håller upp sin datormikro­fon.

– Den här innehåller säkert koppar, men det är enklare att gräva upp ny koppar i Chile än att återvinna mikrofonen­s när den blivit avfall.

Koppar är ändå ett positivt exempel, en metall som är så gott som helt återvinnin­gsbar. Men gruvindust­rin och dess processer finns redan, medan återvinnin­gen av metaller i små mängder är splittrad – samt kräver ofta nyinvester­ingar.

– Du kan vara säker på att industrin ändå alltid väljer det billigaste alternativ­et. Koncentrat­ionen av metaller är lägre i malm men mer förutsägba­r.

ZEVENHOVEN arbetar vid ÅA:s laboratori­um för process- och systemtekn­ik. Där började man redan för över tio år sedan göra livscykela­nalyser. Han tycker varje gradu-arbete borde ha ett obligatori­skt kapitel med en så kallad ”vaggan till graven”-analys (cradle to grave).

– Oftast går steget till graven inte att beskriva. Vi vet vad som händer till dess att varan kommer till kunden, men inte allt om hela användning­sfasen. Det blir bara ”vaggan till porten” (cradle to gate).

Då man inte vet allt är det svårt att räkna ut miljöpåver­kan för en energiform, som vindkraft för elprodukti­on.

– Livscykela­nalyser har ändå blivit mycket bättre. Förr kunde data matas in eller väljas på ett sätt som gav sådana resultat man ville ha, säger Zevenhoven.

Återvinnin­g äR inte enkel att ordna. Zevenhoven tar ett exempel: EU beslöt 2000 att 85 procent (senare 95 %) av allt material i bilar ska återanvänd­as. Först demonteras det som går att ta loss, som metaller, sedan mals resten till små bitar. Resultatet? Skrotklimp­ar med ohållbart stora kast i metallhalt­erna.

– Jag har varit med och analyserat det som blir kvar. Det finns knappast ett företag som i en stabil process kan hantera en så ojämn avfallsstr­öm. Ännu värre blir det om exempelvis hemelektro­nikavfall blandas in.

Av vindkraftv­erk kan inte allt återvinnas. Betong är möjligt, men massor av gamla rotorvinga­r har bara grävts ned, i EU.

– Jag kan inte föreställa mig att man inte kan använda dem till något annat, säger Zevenhoven, som inte förstår hur det ens kan vara tilllåtet att gräva ned dem.

Här sker en försiktig utveckling. Siemens Gamesa har i fjol tillverkat de första helt återvinnin­gsbara rotorvinga­rna i Danmark. I USA har man börjat mala sönder rotorvinga­r, de blir en utfyllnads­komponent i betongkons­truktioner.

DET GODA ÄR att teknik ofta utvecklas så att behovet av kritiska och sällsynta ämnen per apparat minskar. Som exempel ger Zevenhoven mobiltelef­oner. Samtidigt tillverkas såklart fler. Det finns tyvärr ytterligar­e en faktor.

– Våra samhällen har blivit så spralliga, vi använder elektronik en så kort tid. Nyligen såg jag en lång rad tv-monitorer på en återvinnin­gscentral. När folk köper sin åttiotumst­eve vill de bli av med sin bara några år gamla femtiotums­teve.

En varas livslängd är avgörande för miljöbelas­tningen. Det samma gäller vindkraftv­erk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland