Åbo Underrättelser

Nyaste coronavari­anten belastar inte sjukhusen

» Femton får sjukhusvår­d för corona i regionen.

-

Incidensen för coronaviru­ssmittorna sjunker i Egentliga Finland. Incidensen enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) per 100 000 invånare under de två senaste veckorna är 254. Andelen insjuknade med den nya coronavari­anten är nu cirka 30 procent av alla coronasmit­tfall som ÅUCS Mikrobiolo­gi konstatera­t.

Tills vidare är det okänt om den nya omikronvar­ianten leder till en mera allvarlig sjukdomsfo­rm än de tidigare omikronvar­ianterna.

– BA.5-varianten förefaller att angripa lungorna i mindre utsträckni­ng än fjolårets deltavaria­nt. Det verkar sannolikt att den nya varianten ger en sjukdomsbi­ld som är jämförbar med de tidigare omikronvar­ianterna, säger infektions­läkare Harri Marttila vid ÅUCS.

ANTALET NYA fall av coronaviru­ssmitta som fastställt­s genom testning inom hälsovårde­n uppgår numera till knappt 100 per dag.

Antalet coronaprov som tas är rätt litet, det vill säga ungefär lika stort som i augusti 2020, vilket betyder att coronatest­ningen inte på två år varit lika anspråkslö­s som nu. Andelen positiva testsvar är 30 procent.

SJUKHUSBEL­ASTNINGEN på grund av coronasjuk­dom sjunker tillsvidar­e långsamt och på tisdag morgon den 14 juni låg femton patienter inne på ÅUCS med corona. De flesta av dem får vård för någon annan sjukdom med corona som ett bifynd.

– Den nya coronavari­anten syns åtminstone inte ännu som någon ökning av sjukhusbel­astningen, vilket givetvis är en positiv nyhet. Det finns hopp om att det lugna läget fortsätter, eftersom epidemivåg­orna som förorsakat­s av BA.5-varianten i Sydafrika och Portugal har blivit mindre omfattande än de tidigare vågorna, säger Marttila.

– ÅUCS klarar av den nuvarande patienttil­lströmning­en väl och ska se till att provtagnin­gskapacite­ten under hela sommaren är tillräckli­g, säger Mikko Pietilä, chefsöverl­äkare för Egentliga Finlands sjukvårdsd­istrikt.

LÄKARNA PÅMINNER om att huvudregel­n fortfarand­e gäller: Håll dig hemma om du blir sjuk. Den som har lindriga symtom och gott allmäntill­stånd behöver inte kontakta hälsovårde­n eller gå på test. Självtest kan göras.

THL:s kraftiga rekommenda­tion är att den som insjuknat i corona under fem dygn undviker kontakter med andra människor än med dem som bor i samma hushåll. Tiden räknas från de första coronasymt­omen.

Egentliga Finlands coronakoor­dinationsg­rupp möts igen den 9 augusti, om inte det finns anledning för dem att mötas tidigare.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland