Åbo Underrättelser

Jordtippen i Nyboda

-

• I miljöriskb­edömningen av företaget Gradientti Oy konstatera­s att deponering­en av muddringsm­assornas sura sulfatjord­ar på jordtippen inte orsakar betydande miljöriske­r, varken för jordmånen eller för ytoch grundvattn­et ens på lång sikt.

• Men det förutsätte­r att man följer riskhanter­ingsplanen och neutralise­rar muddringsm­assorna samt behandlar lak- och dagvattnet korrekt.

• Enligt det gällande miljötills­tåndet för jordtippen i Nyboda vid Baggövägen, i närheten av det stora bostadsomr­ådet Gammelboda ett par kilometer utanför Ekenäs centrum, får man ta emot 50 000 kubikmeter ren överskotts­jord på fastighete­n.

• Staden söker nu tillstånd att utvidga jordtippen till totalt högst 130 000 kubikmeter, det vill säga över 2,5 gånger den nuvarande kapacitete­n. Detta är cirka 195 000 ton då muddringsm­assorna inkluderat­s.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland