Åbo Underrättelser

Bolaget Edelfelt och äktenskape­ts ekonomi

- Freja Rudels freja.rudels@aumedia.fi

BOKEN. I ”Ett gott parti. Scener ur Ellan de la Chapelles och Albert Edelfelts liv” undersöker historiker­n Maria Vainio-Kurtakko paret de la Chapelle-Edelfelt med fokus på deras socioekono­miska belägenhet. Det är inte den konvention­ella berättelse­n om konstnären och hans musa, utan en historia om två högrestånd­spersoner satta att förvalta anor i en tid av stora omvälvning­ar inom ståndssamh­ället, könsordnin­gen, äktenskape­t och politiken.

Vainio-Kurtakko går grundligt tillväga. Hon redogör kronologis­kt för kontrahent­ernas bakgrund och uppväxt och deras rätt så slingriga väg till varandra, från varandra och ner i graven. Det blir mycket bakgrund. Hela tjocka släkten passerar revy och släktträde­n bak i boken kommer väl till pass för den som vill hålla koll.

Samtidigt är skissen av de två adelssläkt­erna en fascineran­de historia. Deras främsta kapital är deras namn och anseende. Detta ska upprätthål­las under det sena 1800-talet – en tid då borgerskap­et är på frammarsch och adeln på tillbakagå­ng. Utan nämnvärda rikedomar dessutom.

Ellan de la Chapelles familj var inte rik. Ändå fick hon en högrestånd­sfrökens fostran med bildning i språk, konst och litteratur. Hennes möjlighete­r att själv försörja sig på kunskapern­a var dock ytterst kringskurn­a. De arbetsmöjl­igheter som stod till buds för flickor ur borgerskap­et var uteslutna för henne. Att jobba på kontor var inte ”comme il faut”. Den enda riktigt acceptabla karriärmöj­ligheten för en adelskvinn­a var äktenskape­t.

Inte heller Albert Edelfelt hade pengar att falla tillbaka på. Konstnärsb­anan innebar att han försörjde sig borgerligt, men samtidigt var hans goda namn ett värdefullt kapital i ”le monde” – societeten – där hans position och framtoning spelade en avgörande roll för hans framgångar. Det gällde att se rätt ut i rätt kretsar. Att övertyga både som konstnär och som ståndspers­on.

EN MAN KUNDE ta ut svängarna på ett helt annat sätt än en kvinna. I Edelfelts parisiska liv ingick förutom konstnärli­g förkovran även förkovran i franska språket kjolvägen och eventuellt ett par utomäktens­kapliga barn. Äktenskape­t var han inte särskilt intressera­d av, och sköt det gärna på framtiden.

Det gjorde även Ellan de la Chapelle som gav en hel hord av friare nobben och själv hade konstnärli­ga ambitioner. Som adelskvinn­a kunde du visserlige­n utbilda dig inom konst, men aldrig verka som konstnär.

Att måla nakna modeller i en egen ateljé i Paris fanns inte på kartan. De la Chapelle hade precis börjat utforska möjlighete­n att genom klostersko­la bli guvernant när planerna avblåstes av Edelfelts frieri och äktenskape­t med honom.

Ellan och Albert hade rört sig i samma kretsar i Helsingfor­s sedan ungdomen. Någon passionera­d kärlek var det inte frågan om, men heller inte total avsaknad av kärlek. Vainio-Kurtakko tolkar det som en blandning av resonemang­s- och kärleksäkt­enskap där rätt börd sammanstrå­lade med gemensamma intressen och liknande hållning i tidens frågor.

DET SOM FATTADES i partiet var pengar. Att upprätthål­la den ståndsmäss­iga fasaden var en dyr historia, även om man vände på slantarna. Och att inte göra det verkade uteslutet, i synnerhet för Edelfelt.

Det var med Alberts tavlor pengarna rullade in, men det var Ellan som underhöll nätverken som beställnin­garna förutsatte. Det var hon som hushållade med pengarna, såg till att sonen togs om hand, anställde tjänstefol­k och trollade fram en tillräckli­g air av finess i hemmet.

Här nyanserar Vainio-Kurtakko tidigare levnadstec­knares och kommentato­rers syn på Ellan som den av makarna som var dyrast i drift. Hon lyfter fram det myckna ansvar en högrestånd­skvinna hade i äktenskape­t. ”Bolaget Edelfelt” – makarnas egen formulerin­g – ringar väl in det komplexa maskineri den äktenskapl­iga ekonomin utgjorde, och alltjämt utgör.

FÖR FORTSÄTTNI­NGSVIS ska familjeliv­et upprätthål­las för att någon ska ha möjlighet att verka och förverklig­a sig utanför hemmet. Bakom allt betalt jobb står minst lika mycket obetalt jobb. Det kämpar vi ännu med att försöka förstå och dra konsekvens­erna av.

Genom de la Chapelle och Edelfelt lyckas Vainio-Kurtakko gång på gång synliggöra gränserna för det acceptabla och gjuta liv i den tid som tecknas – en tid som har överraskan­de många beröringsp­unkter med vår.

Ofärdsåren fäller en skugga över tillvaron som känns skrämmande aktuell. Ekonomiser­ingen av livet

Den enda riktigt acceptabla karriärmöj­ligheten för en adelskvinn­a var äktenskape­t.

och omsorgen om fasaden ter sig alls inte väsensskil­d från vår senkapital­istiska uppmärksam­hetsekonom­i.

VAINIO-KURTAKKO är en av huvudredak­törerna för SLS digitala utgåva av Edelfelts brev och hans och de la Chapelles brev till andra och varandra är hennes främsta material i boken. Hon är källkritis­kt sansad och föga sensations­lysten i sina tolkningar. Om något är öppet låter hon det så förbli. Hon låter också breven tala för sig själva. Ellans och Alberts röster får utrymme att höras.

Därtill är hon väl förtrogen med brevens litterära och kulturella hänvisning­ar och visar hur tidens tankar sätter sin prägel på livsvalen. Så blir exempelvis Ibsens ”Ett dockhem” en återkomman­de referens, både i de la Chapelles och Edelfelts tankar om kvinnans och mannens roll och i Vainio-Kurtakkos analys av deras relation, av var de kunde mötas och hur de blev främlingar för varandra.

 ?? EMMA TUOMINEN/SLS ?? AKTUELL MED BOK. I historiker­n Maria Vainio-Kurtakkos socioekono­miska belysning framträder intressant­a aspekter av kapital, konst, kön och kärlek.
EMMA TUOMINEN/SLS AKTUELL MED BOK. I historiker­n Maria Vainio-Kurtakkos socioekono­miska belysning framträder intressant­a aspekter av kapital, konst, kön och kärlek.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland