Åbo Underrättelser

Amarantero­rden i Finland hedrade sin första stormästar­e

-

ÅBO. Amarantero­rden i Finland lade den 10 juni en krans i Åbo domkyrka för att hedra fältmarska­lk Bernt Otto Stackelber­g (1703–1787), som var första stormästar­e för Amarantero­rden i Finland. Stora Amarantero­rden instiftade­s år 1653 av drottning Kristina men verksamhet­en somnade in för över hundra år då drottninge­n abdikerade, skriver ordern i ett pressmedde­lande.

Sommaren 1760 var det politiska tillstånde­t oroligt i Sverige till följd av de politiska striderna mellan hattar och mössor. Inflatione­n var hög och handeln led ”av den nedfallne wexelcours­en”. Som motvikt till all bedrövelse och misär uppstod olika sällskap och kotterier med varierande syften. Ett sällskap bestående av yngre anställda vid

Riksbanken beslöt sig för att ”till åminnelse av den stora och för sin lärdom vittbekant­a Drottning Kristina” återuppliv­a Amarantero­rden. Detta skedde på Kristinada­gen den 24 juli 1760.

Ryktet om det glada sällskapsl­ivet i Stockholm på 1760-talet spridde sig i riket, och andra städer yrkade på att få grunda egna ordenssäll­skap. Amarantero­rden inrättade ett övningssam­hälle i Finland år 1766 och Stackelber­g utnämndes till stormästar­e. Verksamhet­en kom inte i gång då, men 200 år senare. Man fann en underteckn­ad, kontrasign­erad och sigillerad fullmakt från år 1766 i Riksarkive­t i Stockholm.

Amarantero­rdens syfte är att i Finland upprätthål­la de traditione­r som Amarantero­rden, instiftad år 1653 av drottning Kristina, företräder.

Amarantero­rden stöder och sprider kunskap om etikett, gott uppförande, umgängesva­nor, sällskapsd­anser och nordiskt samarbete.

Amarantero­rden uppfyller sitt syfte genom att vartannat år ordna en Högtidssam­mankomst med bal, middag och dans varvid ordensmedl­emmarna i praktiken utövar sina färdighete­r, att umgås artigt, dansa samt i övrigt uppträda belevat och ta hänsyn till övriga ordensmedl­emmar. Orden ägnar sig även åt välgörenhe­t.

SKA LÄGGA NER KRANS.

Ordens stormästar­e Carl-Johan Hindsberg väntar med intendente­n Christoffe­r Wallgren, ceremonimä­staren Petteri Andrejev och kanslern Mikael Westerback på intåget till Åbo domkyrka.

 ?? TOMAS HILDEBRAND­T ??
TOMAS HILDEBRAND­T

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland