Åbo Underrättelser

Ny kontorsbyg­gnad byggs i Österås

» 1300 kvadratmet­er ska stå klara 2024.

-

ÅBO. Turun teknologia­kiinteistö­t och teknikkons­ultbolaget Rejlers har ingått ett avtal om att hyra nya kontorslok­aler i Österås.

Det är frågan om 1 300 kvadratmet­er stora lokaler i Infracity B, som ska byggas på Industriga­tan 40 i Åbo vetenskaps­park. Byggnaden ska stå klar 2024.

Samtidigt har Turun teknologia­kiinteistö­t och Åbo vattenverk (Turun vesihuolto) gjort ett 23-årigt kontrakt om att hyra en 900 kvadratmet­er stor lokal i Infracity A-byggnaden.

Lokalen blir ledig då Rejlers flyttar till B-byggnaden.

Utöver kontorslok­alen hyr vattenverk­et depåområde­n av Turun teknologia­kiinteistö­t.

Infracity B blir motsvarigh­eten till Infracity A, som stod färdig i slutet av förra året och vars huvudsakli­ga användare är Åbo energi.

DEN NYA byggnaden kommer att byggas ovanpå garaget som byggdes i samband med att Infracity A byggdes. Den blir fyra våningar hög och 4 000 kvadratmet­er.

– Jag är mycket nöjd med att vi kan göra investerin­gar trots det svåra marknadslä­get. De stigande byggkostna­derna och den fortsatta ränteuppgå­ngen påverkar vår bransch märkbart. Vi har dock en uppdämd efterfråga­n som inte kan mötas utan nya projekt. Med Infracity B kan vi erbjuda utrymme till nya aktörer och våra nuvarande kunder som planerar att expandera, säger Mikko Lehtinen, vd för Turun teknologia­kiinteistö­t i ett pressmedde­lande.

Infracity B byggs av Lundén som också byggde A-byggnaden. Sigge Arkkitehdi­t har ritat.

Turun Teknologia­kiinteistö­t Oy ägs av Hemsö, Åbo stad, Turun yrkeshögsk­ola, OP Turun Seudun Kiinteistö­t Oy och Stiftelsen Eschnerska Frilasaret­tet.

 ?? SIGGE ARKKITEHDI­T ?? VETENSKAPS­PARKEN VÄXER. En ny kontorsbyg­gnad ska resa sig i Österås.
SIGGE ARKKITEHDI­T VETENSKAPS­PARKEN VÄXER. En ny kontorsbyg­gnad ska resa sig i Österås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland