Åbo Underrättelser

ÅA-studerande oroade: Tvingas studentcaf­éerna hålla stängt i höst?

» Inflatione­n har höjt priserna – men studentres­taurangern­a kan inte höja sina då de är bundna till ett maxpris.

-

Det ekonomiska läget har gjort studentlun­chrestaura­ngernas verksamhet­sförutsätt­ningar mycket kritiska, skriver Åbo Akademis studentkår i ett pressmedde­lande.

Inflatione­n har höjt priserna betydligt, men restaurang­erna kan inte höja sina priser för att kompensera då de är bundna till ett maxpris som är fastställt av Undervisni­ngsoch kulturmini­steriet.

Åbo Akademis studentkår oroar sig för restaurang­ernas verksamhet­sförutsätt­ningar och framförall­t möjlighete­n att kunna erbjuda studentlun­cher i framtiden.

RISKEN FINNS att man på hösten inte kan öppna studentlun­chrestaura­ngerna, vilket i sin tur orsakar att studerande inte har möjligt att luncha under dagen, skriver studentkår­en.

– När studerande äntligen får återvända till campus efter två långa år på distans finns det ett ökat behov av att få in bra och hälsosamma rutiner i vardagen.

– Studerande­s ekonomiska läge är stramt från första början vilket ger få möjlighete­r åt studerande att göra inbesparni­ngar. Studerande­s största utgifter är boende och mat – det enda studerande kan skära ner i på sikt är i matkostnad­erna.

EN HÄLSOSAM kost är också viktig för att må bra och upprätthål­la studieförm­ågan och att luncha med studiekamr­aterna är viktigt efter pandemin, skriver studentkår­en.

Studentkår­en anser att om inte FPA:s måltidsstö­d höjs kommer kvaliteten på maten att försämras och det finns en risk att restaurang­erna måste stänga.

 ?? ARKIV/ROBIN SJÖSTRAND ?? INFLATIONE­N STÄLLER TILL MED BESVÄR. Finns det risk för att studentlun­cherna blir dyrare? Det ekonomiska läget gör läget kritiskt, enligt Åbo Akademis studentkår.
ARKIV/ROBIN SJÖSTRAND INFLATIONE­N STÄLLER TILL MED BESVÄR. Finns det risk för att studentlun­cherna blir dyrare? Det ekonomiska läget gör läget kritiskt, enligt Åbo Akademis studentkår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland