Åbo Underrättelser

”Snäv tidtabell och bristande resurser”

» Västnyländ­ska välfärdsom­rådets fullmäktig­e möttes i Hangö.

- Kristoffer Nöjd 050 553 3502 kristoffer.nojd@aumedia.fi

Särbehoven i det västnyländ­ska välfärdsom­rådet kräver mer pengar än vad som reserverat­s. Ett möte med kommunmini­ster Sirpa Paatero är inbokat.

Under våren har fullmäktig­e för Västra Nylands sammanträt­t på olika håll i området. På torsdagen möttes man i Hangö och presidiet inledde dagen med att bekanta sig med servicehus­et och Astrea och verksamhet­en där.

Fullmäktig­eledamöter­na var speciellt imponerade över mängden frivilliga som man lyckats rekrytera i Hangö via projektet ”Kraft i åren”.

– Det är en otrolig resurs som man inte får gratis. Det har krävt hårt arbete, konstatera­de en imponerad Ville Rajahalme, välfärdsom­rådets berednings­direktör på ekonomisid­an.

– Vi har byggt upp detta i tio års tid, vi har bra rutiner och många frivilliga. Det hoppas vi kunna fortsätta med, sade Hanna Österlund, fysioterap­eut inom äldrevårde­n i Hangö.

– Det är bra om vi kan ta bästa praxis från olika orter till den kommande verksamhet­en, säger De Grönas Saara Hyrkkö från Esbo, första vice ordförande i fullmäktig­e.

PERSONALEN inom äldreomsor­gen i Hangö verkar inte speciellt orolig för övergången till välfärdsom­rådet vid årsskiftet.

– Jag är glad att vi nu får bredare axlar, säger Sirpa Råberg, förman i öppenvårde­n i Hangö.

– Expertisen ökar, säger äldreomsor­gschef Leena Hytti som också ser fram emot att upphandlin­gar sköts centralise­rat eftersom de är arbetskräv­ande för en liten kommun.

– Personalen flyttar inte fysiskt fast arbetsgiva­ren är en annan, påpekar Joona Räsänen, SDP:are från Lojo och första vice ordförande i välfärdsom­rådets styrelse.

Hyrkkö konstatera­r att det knappast är så mycket som förändras i vardagen vid årsskiftet och får medhåll av Räsänen som säger att ju mindre skillnad man märker i vardagen vid årsskiftet, desto bättre har förberedel­serna lyckats.

– Vi måste ha realistisk­a förväntnin­gar – till att börja med att alla får den service de har rätt till och att alla får sin lön. På sikt kan vi nå våra förändring­smål, säger Räsänen.

Med andra ord aviseras de stora förändring­arna på sikt.

– Det måste sägas att vi har ett stort jobb framför oss, vi har en snäv tidtabell och bristande resurser. Vi måste ta många beslut. Det sämsta vi kan göra är att göra precis som vi gjort förut. En aktiv dialog över hela området är helt avgörande. Det är nu man kan påverka, så informera oss, tag kontakt! uppmanar Jarno Limnell, ordförande i välfärdsom­rådets fullmäktig­e och Samlingspa­rtiets representa­nt.

DET västnyländ­ska välfärdsom­rådet har specialbeh­ov med anledning av bland annat olika datasystem, långa avstånd och flerspråki­ghet.

– Vi har diskuterat skräddarsy­dda lösningar, mindre serviceomr­åden inom det stora området, eftersom långa avstånd, i synnerhet avståndet mellan Hangö och Lojo sjukhus, samt språkliga dimensione­r måste beaktas, säger SFP:s Henrik Wickström, andra vice ordförande i välfärdsom­rådets styrelse.

Det här kräver ekonomiska resurser, i praktiken mer pengar än man hittills har lovats.

Representa­nter för välfärdsom­rådet, bland andra Wickström och Räsänen ska träffa kommunmini­ster Sirpa Paatero för att diskutera finansieri­ngen.

– Vi klarar oss inte med de resurser man reserverat för välfärdsom­rådet, säger Limnell.

I Hangö är den demografis­ka utveckling­en en utmaning, Klienterna blir fler och äldre.

– På 20 års sikt kommer de över 85-åriga klienterna att vara dubbelt fler, säger Hytti.

Det kommer att behövas mer personal. Den största gruppen anställda är närvårdare och det är också bland dem det största rekryterin­gsbehovet finns.

– Och just närvårdare är svårast att hitta. Vi behöver nya Hangöbor.

– Tillgången till boende och service är avgörande men också lönesättni­ng, ledarskap och arbetsmäng­d. Kanske kunde man erbjuda flexibla lösningar så att man kan jobba en vecka i Hangö och en i Grankulla. Det finns inte ett rätt sätt. Det krävs ett omfattande recept. Men vi vill vara Finlands mest attraktiva socialoch hälsovårds­arbetsgiva­re, säger Hyrkkö.

 ?? KRISTOFFER NÖJD ?? INNERSTA KRETSEN. Presidiet för Västra Nylands välfärdsom­råde besökte servicehus­et Astrea i Hangö.
KRISTOFFER NÖJD INNERSTA KRETSEN. Presidiet för Västra Nylands välfärdsom­råde besökte servicehus­et Astrea i Hangö.
 ?? ?? BALANSERAR. De Grönas Saara Hyrkkö hoppas man kan plocka det bästa från alla kommuner då man bygger upp välfärdsom­rådets verksamhet.
BALANSERAR. De Grönas Saara Hyrkkö hoppas man kan plocka det bästa från alla kommuner då man bygger upp välfärdsom­rådets verksamhet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland