Åbo Underrättelser

Ska brottsling­ar få mängdrabat­t?

- Tom Simola tom.simola@aumedia.fi

DOMSTOLSVÄ­SENDET i Finland har ett gott rykte. Domstolarn­a ska verkställa lagstiftar­ens vilja i praktiken. I det stora hela fungerar allt bra, men det verkar gå trögt att anpassa innehållet i rättssyste­met till förändring­arna i samhället.

VILL MAN göra ändringar, så att lagstiftni­ngen motsvarar den allmänna rättsuppfa­ttningen, måste politikern­a reagera och agera. Utan nya eller uppdaterad­e paragrafer i strafflage­n har domstolarn­a svårt att ändra sin tolkningsp­raxis.

DET ÄR INTE ett enkelt jobb att tolka lagen, ju bättre rättsstate­n fungerar desto viktigare och svårare blir det med de små nyanserna. I Finland är straffarte­rna ordningsbo­t, böter, villkorlig­t fängelse, samhällstj­änst, övervaknin­gsstraff och ovillkorli­gt fängelse.

NÄR DET GÄLLER lindrigare brott fungerar polisen, genom att förelägga bötesstraf­f, i praktiken både som polis, åklagare och domstol. Den som är missnöjd med sitt bötesstraf­f kan dock söka ändring i beslutet.

DE LINDRIGA STRAFFEN för snatteri är bara ett exempel på att lagstiftni­ngen och allmänhete­ns rättskänsl­a inte är i samklang. Det finns också andra exempel på att strafflage­n inte till alla delar motsvarar den allmänna rättsuppfa­ttningen.

BROTTSLING­AR får mängdrabat­t i straffmätn­ingen, då de begår flera brott. Mängdrabat­ten möjliggörs genom strafflage­ns stadganden om gemensamt straff, som ska användas om någon ska dömas på en och samma gång för två eller flera brott för vilka straffet är fängelse.

ÅU BERÄTTADE nyligen om att marijuana för över 100 000 euro hittades i ett postfack i en K-affär i Åbo. Personen som gjorde sig skyldig till brottet ska enligt åklagarens yrkande inte dömas till ett straff för detta brott. Åklagaren anser straffet för detta brott, som i vanliga fall skulle vara fängelse i cirka två år, ska inkluderas i personens tidigare fängelsest­raff på fem år och sex månader. Det tidigare straffet är för åtta olika brott av samma slag.

DET ÄR helt vardaglig praxis att rättsväsen­det fungerar så här. Tyvärr skapar det en situation där de kriminella fritt kan husera, eftersom det inte straffmäss­igt spelar så stor roll hur många brott man begår. Resonemang­et blir att tingsrätte­n ändå ger betydande mängdrabat­t och den vägen indirekt förlåter flera av brotten i samband med straffmätn­ingen.

LAGSTIFTNI­NGEN om straffmätn­ing skapar en bild av att det lönar sig att upprätthål­la en aktiv brottslig bana, om man en gång valt den kriminella vägen.

UPPREPADE BROTT borde ha en straffskär­pande inverkan, nu fungerar det i motsatt riktning, ju flera brott man begår, desto större rabatt får man.

MÅLSÄTTNIN­GEN med lagstiftni­ngen är att brottsling­ar inte ska fortsätta sin kriminella bana. Straffens avskräckan­de verkan fungerar inte i dag i alla situatione­r.

 ?? ARKIV/ARI SUNDBERG ??
ARKIV/ARI SUNDBERG
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland