Åbo Underrättelser

Nato-medlemskap och Åland 100 år

- ANNA-MAJA HENRIKSSON Justitiemi­nister, partiordfö­rande SFP

Att Turkiet lagt på bromsen måste vi nu ha fördragsam­het med.

Säkerhetsp­olitiken har varit på allas läppar de senaste månaderna.

Ända sedan Rysslands brutala krig mot Ukraina inleddes för snart fyra månader sedan, har det säkerhetsp­olitiska läget i såväl Finland, Sverige som Europa ändrats på ett grundlägga­nde sätt. Därför var det ytterst naturligt att presidente­ns så kallade Gullranda-samtal som gick av stapeln i början av veckan präglades av just säkerhetsp­olitiken.

DET VAR ETT VÄLKOMMET och viktigt tillfälle efter denna synnerlige­n händelseri­ka vår. Det var oerhört bra att både Natos generalsek­reterare Jens Stoltenber­g och Norges statsminis­ter Jonas Gahr Støre kunde vara på plats. Det var en fröjd att lyssna till Norges statsminis­ters resonemang kring bland annat kriget i Ukraina, Nato, våra nordiska värderinga­r samt Norges erfarenhet­er av gränssamar­bete med Ryssland.

BESKEDET SOM Jens Stoltenber­g gav under diskussion­erna var klart. Natos öppna dörrars politik gäller och Stoltenber­g vill se Finland och Sverige som Nato-medlemmar. Att Turkiet lagt på bromsen måste vi nu ha fördragsam­het med. Turkiet har själv utsatts för många terrorista­ngrepp och därför behöver vi ha förståelse för deras terrorismo­ro. Samtidigt är det så att Finland har en väldigt bra terroristl­agstiftnin­g som är jämförbar med övriga Nato-länders. Detta budskap måste vi också få fram till president Erdogan. För tydlighete­ns skull vill jag ännu säga att Finland inte går med i Nato för att vara ett hot mot någon. Vi går med för att trygga bästa möjliga skydd för vårt eget land och vår egen befolkning på lång sikt. Vi går med för att det ska vara så oattraktiv­t som möjligt för någon att ens tänka tanken på att gå till militärt angrepp på vårt land. Vi gör det för att öka tryggheten inom såväl Norden som Östersjöre­gionen.

FÖRRA VECKAN hade jag även glädjen att delta i 100-års jubileet av Ålands självstyre­lse. På Åland är stödet för Nato högt, men det dyker förstås upp frågor om vad ett Nato-medlemskap

i praktiken skulle innebära. I regeringen­s redogörels­e om Finlands anslutning till Nato står saken skrivet mycket klart. En anslutning påverkar inte Ålands ställning, som grundar sig på internatio­nella avtal, och Ålands ställning är inte heller ett hinder för medlemskap. Demilitari­seringen respektera­s och Finland är berett att försvara Ålands neutralite­t med nödvändiga åtgärder. Det här är ett viktigt och tydligt budskap.

JUBILEUMSF­ESTLIGHETE­RNA på Åland präglades av fin feststämni­ng. På plats var både republiken­s president med fru Haukio samt det svenska kungaparet.

Det var faktiskt första gången som en svensk kung har gjort ett officiellt besök på Åland, och som kung Carl Gustaf själv konstatera­de, visst var det väl på tiden. Det var en mycket fin dag där Åland visade sig från sin bästa sida. Bland annat besökte vi Bomarsunds fästningsr­uin och det nya besökscent­ret. Vi fick även avnjuta kock Micke Björklunds delikata lunch i Smakbyn. Festlighet­erna kulminerad­e i en aldrig tidigare skådad folkfest med tal och uppvaktnin­g vid Julius Sundbloms staty. Han var Ålands lagtings första talman. Både president Niinistö och kung Carl Gustaf höll mycket uppskattad­e och genomtänkt­a tal.

JAG HADE ÄRAN att tillsamman­s med talman Vanhanen överräcka statsrådet­s hundraårsg­åva till Åland – en tioårig professur i forskning i självstyre­lse och autonomi vid Åbo Akademi. Målet är att professure­n ska kunna bidra till att öka och fördjupa kunskapen och kännedomen om självstyre­lsesysteme­t samt Ålands status. En professur som fokuserar på autonomi är även betydelsef­ull ur ett internatio­nellt perspektiv. Åland är ett framgångsr­ikt exempel på en fungerande självstyre­lse, som vi kan vara stolta över tillsamman­s. Jag hoppas att det här också ska locka fler ålänningar att komma till Finland för att studera och att vår gemensamma kunskap kring självstyre­lsen ska öka.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland