Åbo Underrättelser

De vill hjälpa äldre att komma ut och röra på sig

» Med ”Kraft i åren”-projektet vill Raseborgs stad nå de äldre som sitter hemma.

- Kristoffer Nöjd 050-553 3502 kristoffer.nojd@aumedia.fi

– Vi strävar efter att alla äldre ska ha samma möjlighete­r att röra på sig. Alla ska ha rätt till motion.

Det säger Marja-Liisa Riikonen, när hon presentera­r Raseborgs stads projekt ”Kraft i åren – hälsomotio­n för äldre”.

I onsdags ordnade staden ett informatio­nsmöte om projektet. Bland åhörarna i gamla stadshuset i Karis finns representa­nter för bland annat Ekenäs pensionäre­r, Stöd för de äldre i Karis och Pojo, Pojo pensionäre­r, stadens äldreråd, Röda Korsets vänverksam­het och Kisakeskus.

DE ÄR SAMLADE för att höra mer om vad Riikonen beskriver som ett delaktighe­tsprojekt för äldre med hälsomotio­n i fokus som genomförs i Ekenäs, Karis, Pojo och Tenala.

”Kraft i åren” handlar om att sänka tröskeln och röja de eventuella hinder som finns för äldre personer att röra på sig, om det sedan gäller de praktiska förhålland­ena i närområdet eller någonting socialt.

Målgruppen är 75 år fyllda och äldre men det är ingen absolut gräns.

– Att det är bra att röra på sig gäller alla, säger fritidsche­f Fredrika Åkerö.

DET FINNS dock en riskgrupp som man gärna vill komma åt, det vill säga personer som kanske mist sin partner, varit sjuka eller av någon annan orsak hamnat utanför den sociala samvaron och motioneran­det.

Det är just de passiva som kan vara svåra att nå – i synnerhet dem som bor hemma.

– Speciellt efter pandemin finns det sådana som ännu inte har återvänt till verksamhet­en, säger Frank Lindholm från Pojo pensionäre­r.

– Det behövs nätverk och samarbete för att nå dem som sitter hemma, var åhörarna ense om.

FÖR ATT KUNNA nå målen med projektet kommer man att grunda en

så kallad motionsjur­y. Juryn består av ett tiotal personer. I juryn ingår representa­nter för själva målgruppen, tjänstemän, beslutsfat­tare och representa­nter för organisati­oner.

I juryn kan intressegr­upperna diskutera till exempel tillgången till informatio­n om motionsver­ksamhet för äldre, hur man når målgruppen, motionsråd­givning, motionsmöj­ligheter och kamratstöd.

Målet är att kartlägga motionsbeh­oven och att identifier­a motiverand­e respektive förhindran­de faktorer för motion.

Förhoppnin­gen är konkreta lösningar. Utöver dessa kan man sammanstäl­la en utveckling­splan för hälsomotio­nen för äldre.

– Verksamhet­en ska utgå från de äldres verkliga behov, säger Krista Rimpilä som koordinera­r projektet från stadens sida.

Alla är välkomna som jurymedlem­mar. Förhoppnin­gen är att man i juryn ska kunna involvera både redan aktiva seniorer och sådana som inte varit lika aktiva hittills.

DEN KONKRETA motion som äldre är i behov av är styrka och balansträn­ing, motionsråd­givning och utomhusmot­ion. På de olika orterna i Raseborg har man redan en hel del aktivitet för äldre.

Olika organisati­oner ordnar bland annat stoldans, stavgång, hundpromen­ader, simning och boccia.

Men man konstatera­de också att bara den sociala samvaron kan vara tillräckli­gt för en del.

– När vi ska gå ut och gå är det flera som kommer tidigare bara för att umgås innan resten går ut och gå, säger Lindholm.

SVÅRIGHETE­N ATT hitta frivilliga personer att ställa upp för de äldre dryftades också.

– Det tar lite men det ger mycket mentalt, konstatera­de Sven Nordlund från Ekenäs.

Också här gäller det att skapa och dra nytta av nätverk. Om man är tillräckli­gt många är det lättare att skapa kontinuite­t i verksamhet­en.

Projektet ”Kraft i åren” startade vid årsskiftet och har kommit i gång på allvar under våren. Den första motionsjur­yn sammanträd­er i Ekenäs den 17 augusti.

 ?? KRISTOFFER NÖJD ?? AKTIVA. Anne-Maj Paldanius-Rehn, Ritva Isaksson och Frank Lindholm är aktiva och engagerade seniorer i Karis och Pojo.
KRISTOFFER NÖJD AKTIVA. Anne-Maj Paldanius-Rehn, Ritva Isaksson och Frank Lindholm är aktiva och engagerade seniorer i Karis och Pojo.
 ?? ?? FRIVILLIGA? Krista Rimpilä är projektled­are för ”Kraft i åren” och hoppas på många frivilliga som kan ställa upp och aktivera äldre.
FRIVILLIGA? Krista Rimpilä är projektled­are för ”Kraft i åren” och hoppas på många frivilliga som kan ställa upp och aktivera äldre.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland