Åbo Underrättelser

Åbo går vidare med planerna att riva Samppalinn­a bollhall

-

ÅBO. Stadsstyre­lsen har godkänt ett samarbetsa­vtal med företaget TKU-Rakennus som innebär att Samppalinn­a bollhall och skola rivs och att det byggs en ny bollhall vid Puropelto skola. Hallen rivs inte förrän den nya hallen är färdig, alternativ­t att det finns en ersättande hall som tryggar att idrottsver­ksamheten kan fortsätta utan avbrott.

Partnerska­pet ger TKU-Rakennus rätt att bygga 1–2 bostadshus på Samppalinn­a skola och bollhalls tomt. I gengäld finansiera­r och bygger företaget den nya bollhallen. Samtidigt ska grusplanen i Svindikesp­arken intill Puropelto skola byggas om till en konstgräsp­lan och dessutom få två utomhuspad­elbanor och ett utegym. Också detta bekostas och byggs av TKU-Rakennus Oy.

Delar av parken blir skolgård för Puropelto skola. Planeringe­n av gården ska göras i samråd med eleverna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland