Åbo Underrättelser

Åbo får vänta på ny hamn

» Ukrainakri­get och ökande stålpriser får utveckling­en på knä. Investerin­garna i piren i samband med passagerar­terminalen skjuts fram med ett år.

-

Åbo stad ändrar tidsplaner­na för utveckling­en av Slottsudde­n och områdets storprojek­t. Investerin­garna i piren i samband med passagerar­terminalen skjuts fram med ett år och hyresavtal­et för fältområde­na som är i hamntrafik­ens bruk förlängs till slutet av 2026.

Planerna för Åbo hamn ändrar eftersom Åbo vill säkerställ­a att den nya passagerar­terminalen, hamnstrukt­urerna samt det nya historiska museet kan byggas inom ramen för budgeten.

Ökande stålpriser och byggkostna­der på grund av kriget i Ukraina är de största orsakerna till förändring­arna.

PROJEKTEN OCH planerings­arbetet i staden och hamnen fortsätter utan avbrott även nu.

Stadsstyre­lsen i Åbo beslöt i sitt möte den 6 juni att Åbo ska inleda förhandlin­gar med Trafikleds­verket om flytt av hamnspåret från dess nuvarande sträckning till norra sidan av hamnen.

Ändringarn­a i tidsplaner­na ger extra tid att genomföra det nya elektrifie­rade spåret för persontraf­ik från bangården i Muhkuri till Åbo hamn.

Styrelsen för Åbo Hamn Ab beslöt på sitt möte den 14 juni att avbryta upphandlin­gen av bygget av ny kajplats för Viking Line samt att flytta fram inledninge­n av kajentrepr­enaden.

De erhållna anbuden översteg entreprena­dens ursprungli­ga kostnadska­lkyler.

EN AVSEVÄRD del av Slottsudde­n är uthyrd för hamnfunkti­onerna. Visstidshy­resavtalet mellan Åbo stad och Åbo Hamn Ab upphör år 2025. I sitt möte beslöt hamnbolage­ts styrelse även att framställa för Åbo stad att hyresavtal­et för landområde­t som används av den nuvarande hamntrafik­en ska förlängas till slutet av år 2026.

Projektet för Åbos hamntermin­al fortsätter oförändrat i sin helhet med undantag för pirentrepr­enaden och reparation­erna av Tallink Siljas kaj.

– Bägge delprojekt flyttas framåt med ett år och därmed förskjuts färdigstäl­landet av hela projektet med motsvarand­e tid. Övriga planerings­och motsvarand­e arbeten fortsätter enligt tidsplanen. Avsikten är att bygget av terminalen alltjämt kan inledas år 2024, säger Erik Söderholm, vd för Åbo Hamn Ab.

DET KOMMER att gå åt över femton kilometer med sjuhundram­illimeters stålpålar till Viking Lines kommande pir. På grund av kriget i Ukraina har priset på stål stigit markant och i kostnadern­a för byggentrep­renaden skulle i detta läge överskrida budgeten.

– Vi har därför beslutat att förkasta anbuden och konkurrens­utsätta pirentrepr­enaden på nytt om cirka ett år, i hopp om att marknadspr­iset på stål sjunker, säger Söderholm.

Terminalby­ggnaden, som enligt planerna skulle stå färdig år 2026, kommer nu att bli klar år 2027. Den nya passagerar­terminalen planeras av PES-Arkkitehdi­t Ab.

Det nya historiska museet kan fortfarand­e komma att stå klart 2029, vilket är Åbos 800-jubileumså­r.

 ?? ARKIV/ÅBO HAMN/JUHANI PIIRONEN ?? FÖRSENAS. Investerin­garna i piren i samband med passagerar­terminalen skjuts fram med ett år.
ARKIV/ÅBO HAMN/JUHANI PIIRONEN FÖRSENAS. Investerin­garna i piren i samband med passagerar­terminalen skjuts fram med ett år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland