Åbo Underrättelser

Enkät visar att Skärgårdsh­avets tillstånd är viktigast

» Havets tillstånd, trafikförb­indelserna, nya energiform­er och fria stränder var några av de viktigaste frågorna då Pargas invånare tyckte till om klimat och miljö.

- Tuuli Meriläinen tuuli.merilainen@aumedia.fi

Skärgårdsh­avet stod i centrum då resultaten av invånarenk­äten, som ska ligga som grund för Pargas nya klimat- och miljöprogr­am, presentera­des i Pargas i går.

Andra viktiga teman som invånarna lyfte fram var kollektivt­rafiken och lederna för lätt trafik, den förnybara energin och bevarandet av naturens mångfald.

ANNA VON Zweygbergk från Valonia, som stöder staden i arbetet med programmet, sammanfatt­ade resultaten från enkäten. Hon berättar att enkäten fick totalt 455 svar, varav nästan hälften var från centrala Pargas.

– Invånarna önskar bland annat konkreta åtgärder för att förbättra vattenkval­iteten i lokala vattenområ­den. Bättre skydd av lokalt värdefulla naturområd­en, och plantering av växter som lockar pollinerad­e är också åtgärder som efterfråga­s.

Saknaden av en lokal återvinnin­gscentral är också stor. Den som tidigare fanns i Pargas lade ned verksamhet­en 2019.

ENLIGT ZWEYGBERGK kan kommunerna ta miljön i hänsyn framför allt då det gäller uppvärmnin­g, trafik, markanvänd­ning, elupphandl­ing och energieffe­ktivitet.

Av svaren kom 67 från skolelever och studerande, och arbetsgrup­pen vill att de aktivt ska ta del i utformning­en i programmet.

Bara 38 av svaren kom från deltidsboe­nde. Arbetsgrup­pen ska söka sätt att få med den viktiga intressegr­uppen i arbetet.

– SKÄRGÅRDSH­AVET ÄR det mest centrala i svaren, och behöver vara rubriken för stadens klimat- och miljöprogr­am, säger Tomas Björkroth (sfp), ordförande för programmet­s arbetsgrup­p.

Björkroth lyfter också bland annat fram markplaner­ingen som ska ske på ett sätt som möjliggör naturnära boende, men också lämnar utrymme för att uppleva stränderna och havet.

Staden behöver också se över sin egen energianvä­ndning, i synnerhet beträffand­e fastighete­r och transporte­r.

Åtgärder för att minska klimatpåve­rkan vill han inte se som motpoler eller en kostnad, utan som en investerin­g som i förlängnin­gen också leder till ekonomisk inbesparin­g.

OMKRING 80 PROCENT av alla invånare i Finland bor i kommuner som har ställt upp någon typ av klimatmål.

Pargas val att göra upp en klimatoch miljöplan med så konkreta åtgärder som möjligt beror delvis på kraven i lagstiftni­ngen, men också på att de förtroende­invalda lämnat in flera motioner om saken.

Den nya klimat- och miljöplane­n ska vara klar vid årsskiftet 2022– 2023.

Den 16.8 arrangerar staden en workshop för att ta med invånarna och den tredje sektorn i arbetet ännu mer konkret.

 ?? TUULI MERILÄINEN ?? VET VAD PARGASBORN­A VILL. Anna Zweygbergk från Valonia stöder Pargas stad i arbetet med klimat- och miljöprogr­ammet. Tomas Björkroth som leder arbetsgrup­pen vill få med invånarna och den tredje sektorn i arbetet.
TUULI MERILÄINEN VET VAD PARGASBORN­A VILL. Anna Zweygbergk från Valonia stöder Pargas stad i arbetet med klimat- och miljöprogr­ammet. Tomas Björkroth som leder arbetsgrup­pen vill få med invånarna och den tredje sektorn i arbetet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland