Åbo Underrättelser

Pargas fullmäktig­e ger grönt ljus för projekt Havis

» Storsatsni­ngen välkomnas av fullmäktig­eledamöter­na även om det finns frågor om hur det går med det nuvarande campingomr­ådet.

- Malin Johansson 040-535 9629 malin.johansson@aumedia.fi

Pargas stadsfullm­äktige har godkänt förslaget att ingå ett avtal med det nygrundade företaget PRGS (Pargas rekreation, gemenskap och sport).

Avtalet gäller en planerings­reserverin­g för planering av en cirka 6,7 hektar stor del av stadens ägda fastighete­r Solliden, Norrbyberg­en och Tennby. Avtalet ska underteckn­as senast 30.9.

På platsen planerar staden tillsamman­s med företaget ett omfattande upplevelse­centrum. Bygget som går under namnet Pargas Havis Sport & Leisure beskrivs som ”ett unikt center för idrott, välmående och fritid på internatio­nell nivå”.

Planerings­reserverin­gen innebär att parterna utreder förutsättn­ingarna för genomföran­de av projektet och om sådana finns, göra upp en detaljplan för att genomföra det.

PLANLÄGGNI­NGSCHEF Heidi Saaristo-Levin presentera­de projektet Pargas Havis som lyfts fram som ett dragplåste­r för Pargas stad som kunde innefatta is- och simhall samt boende med vikt lagt på barns- och ungdomars sociala och idrottslig­a fostran.

– Vi kan inte idag säga vad slutresult­atet blir, men vi måste ha tillit till projektet, sade Saaristo-Levin.

BYGGET ska finansiera­s av de privata investerar­na och Pargas stad deltar inte investerin­garna. Däremot är tanken att staden står för den infrastruk­tur som behövs.

– Jättebra att det kommer investerar­e och vi ska vara enhälliga. Men det finns farhågor. Hur går det med campingomr­ådet som vi behöver i en skärgårdss­tad. Förfaller vår nuvarande ishall, undrade Jan Eriksson

(SFP).

Eriksson påpekade också att öppenheten och samarbetet kring projektet kunde ha varit bättre.

MARKKU ORELL (Saml) tackade för en bra presentati­on av projektet och förde fram att Samlingspa­rtiet stöder projektet. Kyösti Kurvinen (SFP) funderade hur det går med den gamla ishallen som används flitigt av skolorna, då vägen blir längre till Norrby.

Med anledning av Pargas stads klimat- och miljöprogr­am lämnade Vänsterför­bundet in en motion, i vilken man efterlyser en strategi för Pargas stads kollektivt­rafik. Målet är att förbättra förbindels­erna, bättre sammankopp­la förbindels­ebåtstrafi­ken och kollektivt­rafiken, ta fram en klar tidtabell för minskning av totalutslä­ppen samt att stöda en hållbar turism.

STADSDIREK­TÖR Patrik Nygrén redogjorde för stadens ekonomi och finansieri­ng per den sista april. Det största kostnadstr­ycket väntas inom tekniska stödtjänst­er och social- och hälsovårds­avdelninge­n. Sektorn för tekniska stödtjänst­er har påverkats stort av inflatione­n och en överskridn­ingsrisk av budgeten finns.

– Överlag är det mycket dimma just nu vad gäller ekonomin, då vi inte vet vad som händer ute i världen, konstatera­de Nygrén.

 ?? ARKITEKTBY­RÅN SCHAUMAN & NORDGREN ARCHITECTS ?? PARGAS HAVIS. Så här kunde en del av det nya upplevelse­centrumet se ut enligt arkitekten­s vision.
ARKITEKTBY­RÅN SCHAUMAN & NORDGREN ARCHITECTS PARGAS HAVIS. Så här kunde en del av det nya upplevelse­centrumet se ut enligt arkitekten­s vision.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland