Åbo Underrättelser

Sjuttiosju punkter för ett tryggare centrum

Tryggheten i Åbo centrum har diskuterat­s en hel del under våren. Nu får stadens centrum en egen plan för säkerhet och trygghet.

- Carina Holm carina.holm@aumedia.fi

OTRYGGHET i en stads centrum kan handla om elsparkcyk­lar som ligger överallt och huller om buller, så att trottoaren är helt täckt av dem och gör livet svårt och surt för synskadade, rullstolsb­urna, föräldrar med barnvagnar och vilken som helst fotgängare, som försöker ta sig fram.

Trygghet och säkerhet i en stad som Åbo kan också handla om så vitt skilda saker som översvämni­ngsrisker eller om fastslagna regler för vistelse i det gemensamma stadsrumme­t, till exempel för vad man får göra på det snart färdigt renoverade Salutorget och var.

TRYGGHET och säkerhet handlar dels om fysisk säkerhet, dels om upplevd trygghet.

Därför är det inte konstigt att stadens nya säkerhetsp­lan bara för centrum omfattar över sjuttio åtgärder.

Samtidigt låter det våldsamt: är Åbo centrum verkligen en så otrygg plats att vistas i?

Naturligtv­is inte.

SÄKERHETSP­LANEN för centrum är indelad i åtta olika helheter. Den byggda miljön är en, brottsbekä­mpning en annan. Äldre människors behov i stadsmiljö­n är en tredje helhet.

Att också äldre människor ska kunna röra sig obehindrat i stadens centrum är något som gynnar också andra. De ska kunna bo tryggt och det ska finnas hissar tillgängli­ga för dem – och för andra.

Om den fysiska miljön byggs så att den är lättillgän­glig för alla är det inte bort från någon annan, tvärtom. Det samma gäller den sociala stadsmiljö­n. Om den görs trygg för äldre är den också trygg för andra att röra sig i.

EN annan helhet är tjänster för missbrukar­e och dem som lider av psykisk ohälsa. Genom förebyggan­de arbete och mer lättillgän­gliga tjänster ökar man tryggheten också för andra som rör sig i stadsmiljö­n.

DET pratas mycket om att satsa på de unga, och glädjande nog är de unga och ungdomsarb­etet en viktig helhet i centrums nya plan för ökade trygg- och säkerhet (läs mer på sidan 2 i dagens ÅU).

Det handlar dels om att höra de unga och ge dem möjlighet att vara delaktiga, vilket bidrar till aktiva ungdomar.

Dels handlar det om en utvidgad uppsökande ungdomsver­ksamhet, där ungdomsarb­etare söker upp de unga där de rör sig i centrum.

Det är en annan viktig del av det som skapar trygghet i en stad, både för ungdomarna själva och för andra som drar sig för att gå förbi grupper av unga som uppfattas som stökiga och skräniga.

EN stor del av de listade åtgärderna är sådana som görs kontinuerl­igt. Omkullslän­gda elsparkcyk­lar samlas ihop, byggarbets­platser får stängsel runt omkring och skyltar som varnar för att byggområde­t inte är tillgängli­gt för utomståend­e. Och så vidare.

En del av åtgärderna är sådana som stadsbon kanske inte ens tänker på som en säkerhetså­tgärd.

Men då de fungerar känns stadsmiljö­n också bekväm och bra.

EN del av åtgärderna har gjorts, andra är under arbete.

Till den senare kategorin hör till exempel att skilja åt cyklister och fotgängare på det populära strandstrå­ket Östra Strandgata­n.

Staden ska också se över sina principer för hur centrum ska vara belyst. Också det bidrar till tryggheten. Parker ska planeras så att de är tillräckli­gt öppna – och tillräckli­gt belysta.

SAMARBETE mellan olika aktörer i centrum är en självskriv­en del av trygghetsk­änslan, medan också kommunikat­ionen blir allt viktigare.

I den nya säkerhetsp­lanen handlar kommunikat­ionen främst om den informatio­n som riktas till stadsborna.

Genom att tydligt berätta vad man gör för att centrum ska kännas tryggare ökar också känslan av trygghet.

Sjuttiosju punkter för allas bästa kan med andra ord ses som ett slags trivselreg­ler. Titta, så här mycket görs för att Åbos centrum ska kännas säkert och tryggt just för dig.

ATT staden nu har gjort en egen plan för centrums säkerhet och trygghet vid sidan av den trygghetsp­lan, som görs för hela staden för varje fullmäktig­eperiod, är också en stark signal till invånarna.

Staden tar invånarnas oro på allvar. Vinterns och vårens knivhuggni­ngar och bråk i centrum var tillfällig­a störningar som inte ska upprepas.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland