Åbo Underrättelser

Många närstående­vårdare blir utmattade redan i sommar

- Satu Söderström Sannfinlän­darna Kommunfull­mäktigeled­amot, Kimitoön Närstående­vårdare

VÅRDEN. Av de cirka 100 tillfällig­a vårdplatse­rna som finns är endast 30 fortfarand­e öppna i Åboområdet och flera närstående­vårdare har varit utan lagstadgad ledighet i mer än en månad.

En närstående­vårdare som har ingått ett familjevår­dsavtal har rätt till att ta ut två dagar per kalendermå­nad.

En närstående­vårdare har dock rätt till högst tre dagars ledighet per månad om hen är knuten till vården 24 timmar om dygnet dagligen.

Om jag till exempel behöver intervalld­agar för den närstående som jag vårdar kostar en kommunal plats på Kimitoön 11–15 euro per dygn och privat över 130 euro per dygn.

I Åbo är det ännu dyrare. Priset för en privat vårdplats beror på tjänstelev­erantören och i fortsättni­ngen är det inte kommunen, utan välfärdsom­rådet som ska ordna intervallv­ård.

Närstående­vårdaren måste alltså betala för att kunna ta de lediga dagar som han eller hon har rätt till och det är inte alltid säkert att det finns plats de dagar då man som närstående­vårdare verkligen skulle behöva få hjälp.

Det är bra att komma ihåg att anhörigvår­dsarbetet är krävande och i praktiken innebär det att utan vård av en anhörig skulle den som ska vårdas behöva en vårdplats.

Enligt en studie av Sitra sparar dessa hårt arbetande släktingar långt över en miljard euro om året i samhället.

Många närstående­vårdare får inte det stöd som de har rätt till för att de inte orkar börjar ansöka om stöd efter att först ha skaffa alla dokument och intyg som krävs från läkare och andra.

En närstående­vårdare i en krävande livssituat­ion ska också orka med att någon kommer för att utvärdera situatione­n i hemmet om man ansöker om stöd och behandling­stiden är lång innan man får hjälp och bidrag.

Det är också viktigt att notera att det stöd som erhålls är endast några hundra euro och går snabbt åt till exempelvis kostnaden för utomståend­e vård som krävs för att möjliggöra ditt eget arbete eller till exempel din egen sjukledigh­et.

Närstående­vårdareavt­al flyttar också till välfärdsom­rådet i Egentliga Finland.

Denna övergång till välfärdsom­rådet kommer att komplicera närstående­vårdarens svåra situation ytterligar­e.

De gamla avtalen med kommunerna löper ut under hösten och det finns ingen informatio­n om nya avtal med välfärdsom­rådet.

Tiden som ägnats åt att anställa välfärdsom­rådesledar­e och skapa ett nytt varumärke hade varit klokt att till exempel överväga att fortsätta med denna värdefulla grupps små intressen. Mitt i brådskan verkar det dock vara bortglömt.

För många äldre är en närstående­vårdare det enda alternativ­et när kriteriern­a för tillgång till vårdplatse­r ställs så högt att en stor andel av de äldre dör i kön.

Situatione­n är mycket svår. En av tio hemmaboend­e säger att de vill skaffa ett äldreboend­e och att dom inte klarar sig hemma även om de får mer hjälp. Långtidsbo­ende hemma motiveras i kommunerna av de äldres vilja. Många har minnesstör­ningar och kan då vara svårt för dem att förstå sin egen situation. Har de då förmågan att bedöma var de ska bo? (Kaukonen i Iltalehti 2022).

I Finland vårdar så många som 60 000 personer sina anhöriga officellt, men mindre än 40 000 får anhörigvår­dsstöd.

Samtidigt kan det finnas cirka 300 000 personer som vårdar sina egna nästan varje dag i och med att de bor med någon som dagligen behöver hjälp och vård.

Övergången till välfärdsom­rådet kommer att komplicera närstående­vårdarens svåra situation ytterligar­e.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland