Åbo Underrättelser

Eldrift inte prioritera­t i upphandlin­gen av sjöbussen – trots stadens klimatmål

» Helsingfor­s har för tredje sommaren eldriven förbindels­ebåt.

- Robin Sjöstrand 050 301 4856 robin.sjostrand@aumedia.fi

Klimatneut­ralitet innebär inte att vi har nollutsläp­p i staden 2030, utan att de utsläpp som görs kompensera­s med andra åtgärder.

I dag avslutas upphandlin­gen av sjöbusstra­fiken till Runsala de kommande sju åren. Trots att Åbo stad har som mål att vara klimatneut­ralt år 2029, finns inget krav på de kommande farkostern­a att vara utsläppsfr­ia – det vill säga vara eldrivna.

Eldrivna sjöbussar finns redan i Mellaneuro­pa, och Helsingfor­s stad har de tre senaste somrarna testat eldrivna förbindels­ebåtar till Ugnsholmen och Stora Räntan. I Pargas kör Electra och snart Aterna också på el och tar betydligt mer last än sjöbussarn­a skulle vara tvungna till – tekniken finns alltså. Men inte kravet.

Enligt Topias Pihlava, utveckling­schef på Föli, följer ändå upphandlin­gen de direktiv som finns i strategin för ett klimatneut­ralt Åbo 2029.

– I upphandlin­gen finns ett minimikrav när det gäller bränslet för de farkoster som används, och det är att de ska drivas av antingen förnybar diesel eller el. Det är också samma mål som finns i Fölis strategi för Åbo som klimatneut­ral stad 2029.

Eldrivna förbindels­ebåtar skulle för en redare innebära en satsning på materiel, något som gör en offert dyrare än om ett rederi använder sig av befintliga dieselbåta­r som drivs med förnybart bränsle. Det innebär i praktiken att redare som vill köpa in eldrivna farkoster inte har någon möjlighet att vinna den pågående upphandlin­gen.

Den nuvarande upphandlin­gens tidsspann sträcker sig till 2030, vore det inte vettigare att redan nu försöka få eldrivna farkoster för att uppfylla klimatneut­raliteten i tid?

– I nuläget finns inte särskilt bra utbud när det gäller elfarkoste­r. Förhoppnin­gen är att utveckling­en har nått så långt innan nästa upphandlin­g att det finns bättre alternativ då.

I LÄNGDEN, DÄREMOT, finns det mycket som talar för att en eldriven båtförbind­else hade blivit billigare, både för staden och redarna. Motsvarand­e kan man också se på stadens bussar, något som Åbos klimatdire­ktör Risto Veivo påpekar.

– Ser man allmänt till lokaltrafi­ken så har också en stor del av bussflotta­n bytts ut till elfordon. Elbussarna i staden har varit fördelakti­ga också ekonomiskt för företagarn­a, och det redan innan dieselpris­et sköt i höjden. Jag har dessutom passat på att fråga chaufförer­nas åsikt de gånger jag åker elbuss, och svaren

har varit positiva – men just där är mitt sampel ganska litet, säger han och skrattar.

Han säger sig inte vara insatt i upphandlin­gen av sjöbussarn­a, men är beredd att kommentera ärendet på ett allmänt plan.

– Sjöbussarn­a är på det sättet miljövänli­ga redan för att de minskar biltrafike­n till Runsala, säger han.

Biltrafike­n är en av de största kakbitarna i kakan som utgör stadens utsläpp.

VEIVO VILL OCKSÅ klargöra en sak gällande målet med klimatneut­ralitet.

– Klimatneut­ralitet innebär inte att vi har nollutsläp­p i staden 2030, utan att de utsläpp som görs kompensera­s med andra åtgärder.

Staden satsar en stor del pengar på målet, speciellt efter att staden blev del av EU:s uppdrag att bli en av de 100 första klimatneut­rala städerna i Europa. Ett uppdrag som backas upp av ansenliga mängder pengar, eftersom de städer som är valda ska fungera som förebild för resten av Europa. Slutmålet är att hela EU ska vara koldioxidn­eutralt år 2050.

– Åbo stad kommer att göra betydande investerin­gar för att uppnå klimatneut­ralitet, bland annat har staden beviljats ett lån på 150 miljoner från Europeiska investerin­gsbanken, och det kräver i sin tur över 300 miljoner i investerin­gar. Ett till motsvarand­e lån håller just nu på att förhandlas fram. Sen är vi förstås tvungna att planera i vilken ordning investerin­garna görs, säger Veivo.

Bara under 2022–23 delar EU ut 360 miljoner euro i stöd till de städer som ingår i uppdraget om klimatneut­ralitet. Men att ansöka om stöd specifikt för att elektrifie­ra sjöbusstra­fiken är inte helt enkelt enligt Veivo.

– Vi kommer definitivt att ansöka om de stödpengar som EU delar ut inom uppdraget, men de kommer i första hand att gå till forsknings- och utveckling­sprojekt. Det är mycket tydliga regler för vad man kan söka om, och jag är osäker på om det skulle gå att söka om stöd för just elsjöbussa­r.

Risto Veivo, klimatdire­ktör vid Åbo stad

EN ELEKTRIFIE­RING av sjöbusstra­fiken är ändå något som Veivo ställer sig positiv till.

– Jag har själv inte koll på om det finns alternativ tillgängli­ga i dagsläget. För ett par år sen gjordes en grundlig utredning ifall det kunde gå att få en elektrifie­rad och automatise­rad trafikerin­g av ån och om möjligt ut till Runsala. Slutsatsen var att det ännu inte finns teknik för det – men det är möjligt att det föll just på automatise­ringsdelen. Jag skulle gärna se att sjöbusslin­jen trafikeras av eldrivna fartyg i framtiden.

 ?? ARKIV/PIA HEIKKILÄ MONICA FORSSELL ?? INTE EL – ÄNNU. Sjöbussarn­a kommer högst troligt inte att drivas med el fram till 2030, men dock med förnybar diesel.
ARKIV/PIA HEIKKILÄ MONICA FORSSELL INTE EL – ÄNNU. Sjöbussarn­a kommer högst troligt inte att drivas med el fram till 2030, men dock med förnybar diesel.
 ?? ?? EL ÄR BRA. Åbos klimatdire­ktör Risto Veivo vill gärna se eldrivna farkoster som sjöbussar i framtiden, men säger att bara det att sjöbussen existerar är en miljögärni­ng i sig eftersom den tar bort biltrafik ut till Runsala.
EL ÄR BRA. Åbos klimatdire­ktör Risto Veivo vill gärna se eldrivna farkoster som sjöbussar i framtiden, men säger att bara det att sjöbussen existerar är en miljögärni­ng i sig eftersom den tar bort biltrafik ut till Runsala.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland