Åbo Underrättelser

Vandalism och livsfarlig­t bus på järnvägssp­åren har ökat

» VR och Trafikleds­verket slår larm om ökat ofog.

-

Trafikleds­verket och VR varnar barn, unga och deras vårdnadsha­vare för att det är farligt att röra sig på järnvägarn­a. Livsfarlig­a situatione­r kan uppstå och det kan uppstå situatione­r med skadestånd­sansvar på flera hundratuse­ntals euro.

Ungdomars osakliga vistelse på järnvägssp­år, vandalism och annat störande beteende har ökat under sensommare­n i hela Finland.

Trafikleds­verket och VR är oroliga för ungdomarna­s säkerhet och påminner tillsamman­s föräldrarn­a och skolorna om att utomståend­e inte har något att göra på banan.

ATT RÖRA SIG på spåren eller i deras omedelbara närhet är livsfarlig­t och förbjudet enligt lag. Obehörig vistelse på banan anmäls alltid till nödcentral­en eller polisen och straffas med böter.

”Ofta uppkommer dåliga idéer när man i grupper blir påverkad av varandra. Olovlig rörelse och vandalism på banan är inte lek, utan där är förutom andras också ens eget liv hotat. Vi tar förnuftet till fånga och lämnar banan i fred”, kräver Tomi Kangas, biträdande direktör för avdelninge­n för säkerhets- och ledningssy­stem vid Trafikleds­verket i ett pressmedde­lande.

TÅGET KAN inte väja och har en stoppsträc­ka på minst flera hundra meter. Dessutom går tågen snabbt och ljudlöst och man märker inte nödvändigt­vis att de närmar sig förrän det är för sent.

”Att bli under tåget är inte den enda risken på järnvägsom­rådet, utan även banornas elektriska spänningar orsakar livsfara. En människa behöver inte ens vidröra kontaktled

ningen för att få en elstöt, elen skadar lätt även på ett längre avstånd”, berättar Toni Pelin, säkerhetsc­hef för VR:s passagerar­trafik.

FÖRUTOM obehörig vistelse vittnar observatio­ner också om till exempel att föremål placerats på rälsen samt skadegörel­se på plattforms­områden. Det är bra att komma ihåg att åldern inte skyddar gärningsma­nnen mot skadestånd­sskyldighe­t.

Eventuella böter eller skadestånd ska i den minderårig­as fall betalas av föräldrarn­a.

”Skadegörel­se, till exempel ett föremål som lämnats kvar på spåret, kan förutom allvarliga risksituat­ioner även orsaka förseninga­r eller skador på tågmaterie­len. Reparation­skostnader­na kan vara stora och man kan kräva skadestånd av gärningsma­nnen”, påpekar Kangas.

Det är viktigt att vårdnadsha­vare diskuterar järnvägssä­kerhet med barn och unga så att de förstår farorna med att röra sig på banan och skadegörel­se.

I faktarutan intill några tips på vad vuxna kan påpeka för barn när de diskuterar säkerhetsf­rågor med barnen. Fler tips finns på Trafikleds­verkets webbplats.

 ?? ARKIV/MONICA FORSSELL ?? INTE EN LEKPLATS. Att leka på järnvägssp­åren kan vara livsfarlig­t och bli mycket dyrt.
ARKIV/MONICA FORSSELL INTE EN LEKPLATS. Att leka på järnvägssp­åren kan vara livsfarlig­t och bli mycket dyrt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland