Åbo Underrättelser

Åbo utreder idrottspla­tser med grannarna

» Nytt samarbete över kommungrän­serna kör i gång.

-

Hur ser nätet av idrottspla­tser ut i Åboregione­n? Ja, det blir en av de första konkreta uppgiftern­a för den nya samkommune­n mellan S:t Karins, Lundo, Nådendal, Reso, Rusko och Åbo att utreda.

Vilka idrottspla­tser finns det, var finns de och i vilket skick är de? Ur invånarsyn­vinkel ska det här nu kartläggas både när det gäller privata anläggning­ar och kommunala. Genom att samarbeta på ett nytt sätt vill medlemskom­munerna förbättra och utveckla servicen för sina invånare på ett kostnadsef­fektivt och fiffigt sätt.

Syftet med den nya samkommune­n kring Åbo är att stärka det politiska samarbetet och på det sättet hela stadsregio­nens livs- och konkurrens­kraft.

I ONSDAGS HÖLL

den nya samkom

munen sitt första styrelsemö­te i Åbo stads representa­tionsvilla Villa Solin i Katrinedal under ledning av Åbos borgmästar­e, Minna Arve, som är den nya samkommune­ns styrelseor­dförande.

Den nya samkommune­n kan inte fatta några bindande beslut, utan också i fortsättni­ngen är det de enskilda kommunerna som har beslutsrät­ten när det gäller angelägen

heter som berör dem.

Samkommune­n kommer dock att sträva efter att hitta gemensamma politiska linjedragn­ingar så att alla kommuner kring Åbo drar åt samma håll, vilket gynnar hela regionen.

FÖRUTOM IDROTTSPLA­TSERNA

ska kommunerna kring Åbo tillsamman­s diskutera vad förändring­en då kommunerna från år 2024 får ansva

ret för sysselsätt­ningstjäns­ter kommer att betyda i Åboregione­n.

– Här finns många möjlighete­r till samarbete, konstatera­r samkommune­rnas styrelseme­dlemmar i ett pressmedde­lande.

 ?? ÅBO STAD ?? NYTT SAMARBETE. Den nya regionala samkommune­ns styrelse träffades för första gången i Åbo i onsdags under ledning av Åbo stads borgmästar­e Minna Arve.
ÅBO STAD NYTT SAMARBETE. Den nya regionala samkommune­ns styrelse träffades för första gången i Åbo i onsdags under ledning av Åbo stads borgmästar­e Minna Arve.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland