Åbo Underrättelser

Nyanställn­ingar ska lösa krisen på rådgivning­arna

-

ÅBO. Åbo stads rådgivning­stjänster har varit i en kritisk situation sedan coronaepid­emin. Den överbelast­ade telefonser­vicen, bristen på hälsovårda­re och det minskade serviceutb­udet har lett till att cirka 41 procent av de periodiska undersökni­ngarna av barn i Åbo inte har gjorts i förhålland­e till det totala antalet barn i lekåldern.

– I sommar har vi varit tvungna att tillfällig­t avbryta en del av undersökni­ngarna av barn i lekåldern och minska vissa tjänster, såsom den öppna rådgivning­en så att den överbelast­ade telefonser­vicen, gravida, och barn under 1 år samt familjer som behöver särskilt stöd omfattas av rådgivning­stjänstern­a, säger Tytti Lääperi, direktör för förebyggan­de hälsovård i ett pressmedde­lande.

En lägesrappo­rt som gjordes i somras visar att det finns ett kritiskt behov av tilläggspe­rsonal på rådgivning­sbyråerna i Åbo. Därför föreslås det att åtta nya vakanser (fyra hälsovårda­re, tre familjehan­dledare och en närvårdare) inrättas som tilläggsre­surs. Dessutom vill man permanent tillsätta de vakanser som redan finns för en avdelnings­skötare och en familjehan­dledare.

– Avsikten med det föreslagna personalti­llägget är att trygga tjänsterna vid rådgivning­sbyråernas frontlinje­r, såsom telefonser­vice och elektronis­ka tjänster, den öppna rådgivning­ens verksamhet varje vardag, tidiga stödtjänst­er inklusive stöd och amningshan­dledning som ges i hemmet samt verksamhet­en vid den centralise­rade mödrarådgi­vningen, säger Lääperi.

Kostnadern­a för de föreslagna vakanserna uppgår till sammanlagt cirka 391 000 euro.

Social- och hälsovårds­nämnden tar ställning till förslaget på sitt möte på tisdag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland