Åbo Underrättelser

Bygg- och miljönämnd­en sade nej till småbåtsham­n

» Nämnden valde att gå emot planläggni­ngschefens beslut om undantag för byggandet av en småbåtsham­n med två bryggor och totalt 80 båtplatser, service- och förrådsbyg­gnader samt inkvarteri­ngsstugor.

- Mikael Heinrichs 050-306 2004 mikael.heinrichs@aumedia.fi

Undantagsl­ovet för fastighete­n invid Nultoviken i Pargas behövdes i och med att planerna gäller betydande nybyggnati­on och ändrat användning­sändamål på ett icke-detaljplan­erat område. Lovet beviljades den 30 juni, men två rättelseyr­kanden hade lämnats in.

Området har tidigare fungerat som rekreation­sområde för Kårkullas klienter, men har inte använts till det ändamålet på flera tiotals år. Det är fastighete­ns nya ägare som vill bygga en småbåtsham­n.

De tre rågrannarn­a och ytterligar­e sju fastighets­ägare som tillsamman­s utgör Vitstensvä­gens enskilda väglag anser att beslutet om undantag är i strid med Pargas stads byggnadsor­dning och markanvänd­ningsoch bygglagen.

I sin skrivelse konstatera­r väglagets medlemmar att det i planerna helt saknas parkerings­platser och att man oroar sig för vägens bärighet och säkerheten på vägavsnitt­et. Skolelever rör sig dagligen på den del av Vitstensvä­gen som ligger mellan Seivisväge­n och Sunnanberg­s skola.

VÄGLAGETHA­R inte heller för avsikt att i samråd med den sökande skrida till åtgärder för att bredda eller förnya Vitstensvä­gen. Dessutom konstatera­r de i sin skrivelse att stranden är grund, vilket skulle förutsätta betydande muddringsa­rbeten i viken för att få rum med de planerade bryggorna.

En av rågrannarn­a har dessutom i en skild skrivelse påpekat att de förundrat sig över att fastighets­ägaren redan inlett en del byggnadsar­beten under den tid som undantagsl­ovet behandlats.

FÖRSLAGET TILL

bygg- och miljönämnd­en var att rättelseyr­kandena skulle avslås, men efter diskussion och omrästning föll rösterna 6–5 för att man godtar rättelseyr­kandena.

– Här handlar det förstås om arbetsplat­ser kontra invånares och stugägares intressen, konstatera­r nämndens ordförande Kurt Ekström (SFP).

 ?? MAPCREATOR/ÅU ?? NULTOVIKEN. Småbåtsham­nen skulle ligga i Nultoviken, där det redan i dag finns bryggor för omkring 30 båtar.
MAPCREATOR/ÅU NULTOVIKEN. Småbåtsham­nen skulle ligga i Nultoviken, där det redan i dag finns bryggor för omkring 30 båtar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland