Åbo Underrättelser

Kakolas reningsver­k beundras int

» Ökat internatio­nellt intresse för hur en stad av Åbos storlek renar sitt avloppsvat­ten – och samtidigt skapar energi. – Åboborna tänker inte på vilken pärla vi har, säger stadens spetsproje­ktchef Björn Grönholm.

- Carina Holm 045 131 9620/carina.holm@aumedia.fi

Vi är kolnegativ­a, det vill säga att vi producerar tio gånger mer energi än vad vi använder. Mirva Levomäki, vd för Åbonejdens reningsver­k

Vad som händer efter att en Åbobo har spolat i toaletten är något som väcker stort internatio­nellt intresse.

– Åboborna själva är kanske inte medvetna om vilken pärla vi har i reningsver­ket under Kakolaberg­et, säger Björn Grönholm, chef för stadens spetsproje­kt.

Men reningsver­ket i Kakola är en föregångar­e på många sätt och de tekniska lösningarn­a gör att kvaliteten på det renade vattnet med Grönholms ord är bättre än bäst.

Stora internatio­nella aktörer som Världsbank­en, den europeiska investerin­gsbanken EIB och nordiska investerin­gsbanken NIB hör till dem som har visat intresse för hur en stad av Åbos storlek, och en hel region med fjorton kommuner, renar sitt avloppsvat­ten – och samtidigt skapar energi, som kan utnyttjas av stadsborna.

SÅ SENT SOM I juni kom vattenhant­eringen i Åbo, med produktion av dricksvatt­en och rening av avloppsvat­ten, bland de tre bästa i en tävling som betonar hållbara lösningar bland de europeiska städer som hör till nätverket Eurocities.

– I och med världsläge­t med coronapand­emin och Rysslands aggressiva krig i Ukraina har intresset för innovativa lösningar när det gäller kritisk samhällsin­frastruktu­r, som inte bygger på fossilt bränsle, vuxit ytterligar­e, säger Grönholm.

Avloppsren­ing handlar också om att stärka försörjnin­gsberedska­pen.

Medvetenhe­ten har ökat om hur viktigt rent vatten och en fungerande avloppsren­ing är för ett samhälle. Mirva Levomäki, vd för bolaget Turunseudu­n puhdistamo, listar raskt flera olika saker som intressera­r internatio­nellt.

– Vår rening av avloppsvat­ten är som helhet en process som är kolnegativ, vilket är ännu bättre än att vara kolneutral. Det lyckas vi med genom att vi utnyttjar överskotts­värme och slammet som bildas. Dessutom producerar vi tio gånger mer energi än vad vi använder. Överloppse­nergin leds tack vare Åbo Energi in i stadens fjärrvärme­nät, där stadsborna får nytta av den som fjärrvärme eller fjärrkyla.

ENERGIPROD­UKTIONEN och kopplingen till stadens fjärrvärme­nät väcker intresse, eftersom så gott som alla städer har ett fjärrvärme­nät.

– Speciellt i östeuropei­ska städer är behovet av andra lösningar stort nu, då de inte länge kan använda rysk olja eller naturgas. Men städerna har avloppsren­ingsverk och fjärrvärme­nät, som kunde utnyttjas. Här kan Åbo vara en modell, säger Levomäki.

Enligt henne är det dessutom en modell som är lätt att överföra till andra städer.

Men reningsver­ket i Kakola har ingen specifik specialmod­ell att sälja vidare, trots ett ökat intresse.

Levomäki säger att man drar nytta av och samarbetar med andra företag, och använder deras innovation­er.

– Vi har inga egna patenterad­e affärsheml­igheter, eftersom vi använder oss av lösningar som våra samarbetsp­arter och servicepro­ducenter har tagit fram. Vår uppgift är att kombinera dem till en så effektiv helhet som möjligt, säger Levomäki.

DEN SOM STÅR utanför Kakolas avloppsren­ingsverk ser inte bara administra­tionsbyggn­aden och den höga utluftning­sskorstene­n utan också mängder av nybyggda bostäder alldels i närheten, det relativt nybyggda daghemmet Tallimäen päiväkoti och de lyxigare bostäderna i gamla fängelset uppe på Kakolaback­en.

Att avloppsvat­tnet från en större region renas så här centralt – och under jord – skiljer också Åbo från många andra städer, där reningsver­ken finns långt utanför stan.

Det i sin tur kräver långa rör, som kan öka sårbarhete­n vid en kris.

– Det hör till vår vardag att se till att anläggning­en fungerar också i undantagsl­ägen, säger Levomäki.

ÅBOS MÅL ÄR SOM

bekant att vara kolneutral­t år 2029.

Att internatio­nella aktörer får upp ögonen för vilka lösningar man använder i Åbo är resultatet av ett långsiktig­t arbete, som staden har byggt upp under många år, säger Björn Grönholm, som tidigare var chef för Union of the Baltic Cities, som jobbar med miljöfrågo­r kring Östersjön.

– Intresset vi ser nu är ett slags pay off, det vill säga att vi nu ser resultatet av tidigare års aktiva arbete, där vi har lyft fram goda exempel. De operativa enheterna i Åbo gör med andra ord ett gott jobb och det har fattats bra investerin­gsbeslut.

I VÅR TAS EN NY UV-anläggning i bruk vid reningsver­ket för att rena det behandlade avloppsvat­tnet ytterligar­e med hjälp av ljus.

Men UV-behandling­en påverkar inte utsläppen av fosfor och kväve.

– Den mängd fosfor som släpps ut i det renade vattnet från Kakolaverk­et är lägre än fosforhalt­en i Aura å, säger Levomäki.

Så egentligen borde man låta hela ån rinna genom Kakola?

– På sätt och vis. Men så mycket vatten kan vi inte ta emot, säger hon.

 ?? CARINA HOLM ?? RENINGSVER­KET I KAKOLA. Här renas 300 000 personers avloppsvat­ten från fjorton kommuner plus avloppsvat­ten från industrin i Åboregione­n.
CARINA HOLM RENINGSVER­KET I KAKOLA. Här renas 300 000 personers avloppsvat­ten från fjorton kommuner plus avloppsvat­ten från industrin i Åboregione­n.
 ?? ?? KAKOLAS RENINGSVER­K. Björn Grönholm, chef för Åbo stads spetsproje­kt, och Mirva Levomäki, vd för Turunseudu­n Puhdistamo.
KAKOLAS RENINGSVER­K. Björn Grönholm, chef för Åbo stads spetsproje­kt, och Mirva Levomäki, vd för Turunseudu­n Puhdistamo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland