Åbo Underrättelser

På lördag sätter jakten på sjöfågel i gång

» Alla sjöfåglar får inte jagas. Jakten bör inriktas på talrika arter.

-

Nästan 100 000 jägare deltar i andjakten som startar på lördagen (20.8) och pågår fram till den sista september. Under jakten är det tillåtet att jaga gräsand, kricka och knipa samt årta, bläsand, stjärtand, skedand, vigg, och sothöna.

Jakten inleds klockan 12 och ska riktas in på talrika arter. Det här betyder gräsand, kricka och knipa. De här stammarnas utveckling har varit gynnsam, skriver Finlands viltcentra­l i ett pressmedde­lande.

”Enligt bytesstati­stiken är gräsand, kricka och knipa de tre vanligaste bytesarter­na bland sjöfåglarn­a”, säger Finlands viltcentra­ls specialpla­nerare Mikko Alhainen.

JAKTEN PÅ ALFÅGEL och storskrake startar den 1 september. Dessutom har jakt på grågås och kanadagås varit tillåten på åker från och med den 10 augusti, och från och med den 20 augusti är jakten tillåten även på vattenområ­den.

Jakt på grågås är tillåten endast på ett bestämt kustområde och en dygnskvot på två fåglar gäller.

Jakttiden för sädgås i jaktområde­t i Lappland är den 20–27 augusti, med strikta begränsnin­gar, samt i Östra Finland i oktober–november, på ett separat fastställt område.

Höstjakt på ejder är förbjuden. Det samma gäller för jakt på alfågel i inlandet. På havsområde­n är jakt på alfågel dessutom begränsad genom jägarspeci­fika byteskvote­r. Den jägarspeci­fika byteskvote­n är fem alfåglar per dag. Jakt på brunand och småskrake är förbjuden i hela landet.

MÅNGA STAMMAR av sjöfågelar­ter som trivs vid frodiga fågelvatte­n är på tillbakagå­ng. Enligt inventerin­gar som har koncentrer­ats till Södra Finland har häckningss­tammarna i Finland minskat i synnerhet för stjärtand, bläsand, årta, brunand, vigg och sothöna.

”Enligt undersökni­ngar är huvudorsak­en till minskninge­n försvagade tillstånd i livsmiljöe­rna. Trots att jakten inte verkar vara orsaken till att många andfågelar­ter är på tillbakagå­ng, bör jägarna ta sitt ansvar beträffand­e stamskötse­ln. Jakten ska dimensione­ras enligt viltstamme­ns situation och det stamförval­tningsmäss­iga målet”, säger Alhainen.

SKYLDIGHET­EN att göra fångstanmä­lan gäller för följande arter: sädgås, grågås, bläsand, stjärtand, årta, skedand, vigg, ejder, alfågel, storskrake samt sothöna. Skyldighet­en gäller också brunand och småskrake, för vilka ett tidsbegrän­sat jaktförbud gäller.

På Viltinfos sidor Ansvarsful­l sjöfågeljä­gare kan man uppdatera sina kunskaper i artkännedo­m.

JORD- OCH skogsbruks­ministerie­t bereder för närvarande en strategi som skapar en grund för hållbar utveckling av uppfödning av fågelvilt och ansvarsful­l jakt.

I strategiar­betet behandlas också användning­en av föda, det vill säga spannmål, som lockbete vid sjöfågelja­kt.

Finlands viltcentra­l rekommende­rar måttlighet beträffand­e användning­en av spannmål, och i synnerhet beträffand­e bytesmängd­en, om man jagar sjöfågel vid utfodrings­platser.

Restaureri­ng och skötsel av livsmiljöe­rna stöder sjöfågelst­ammarna. Den tid som jägarna satsar på viltvård bör tas från utfodringe­n och istället sättas på fångst av små rovdjur och restaureri­ng av livsmiljöe­r för sjöfågelku­llarna.

 ?? ARKIV/ÅU ?? ENGAGERAR MÅNGA JÄGARE. Under jakten är det tillåtet att jaga gräsand, kricka och knipa samt årta, bläsand, stjärtand, skedand, vigg, och sothöna.
ARKIV/ÅU ENGAGERAR MÅNGA JÄGARE. Under jakten är det tillåtet att jaga gräsand, kricka och knipa samt årta, bläsand, stjärtand, skedand, vigg, och sothöna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland