Åbo Underrättelser

Wärtsiläch­efen: Åbo viktig kugge i koncernen

» I Åbo jobbar endast ett par procent av koncernens personal globalt. Men det maritima kunnandet, högskolorn­a och en välvillig stad är Åbos trumf, säger Håkan Agnevall.

- Jean Lindén 050–336 6557 jean.linden@aumedia.fi

Åboenheten är viktig för verkstadso­ch teknologik­oncernen Wärtsilä. Det intygar koncernche­fen Håkan Agnevall, som kom till Wärtsilä i fjol efter åtta år som chef för Volvos bussdivisi­on. Svenska Agnevall bor nu med sin fru i Helsingfor­s, där Wärtsilä har sitt huvudkonto­r.

Vi sitter i Åboenheten­s nya lokaler i bygganden Civil City på Untamogata­n 1 i Kuppis. Cateringpe­rsonal dukar upp för en inflyttnin­gsfest på kvällen. Åboenheten­s produktutv­ecklingsoc­h försäljnin­gsfunktion­er har nämligen precis flyttat in i tre av byggnadens våningar. Agnevall är här för invigninge­n.

Den tekniska servicen och fältservic­en ska placeras i Österås, där KRauta tidigare fanns. Wärtsilä lämnar alltså snart helt sin gamla byggnad på Stålarmsga­tan vid Korpolaisb­acken.

I Åbo har Wärtsilä kring 370 anställda.

– Efter att vi stängt motortillv­erkningen i Åbo 2004 hade vi cirka 200 anställda i Åbo. Så vi är klart fler nu, säger Agnevall.

EN NYCKEL TILL Wärtsiläs framgångar har varit dieselmoto­rerna för fartyg, där det skett ett skifte mot gas.

Och förändring­en fortskride­r. Håkan Agnevall konstatera­r att hela Wärtsiläs strategi, sammanfatt­ad i ett ord, är dekarbonis­ering, avkolning. Att fasa ut kolanvändn­ingen i energiprod­uktionen.

På den marina sidan handlar det mycket om framtidens gröna bränslen. Agnevall säger att utveckling­en dels drivs av hårdare internatio­nella regleringa­r.

– Men det finns också en begynnande marknad för gröna transporte­r. Företag som IKEA och Nike vill visa att de får ner sina koldioxidu­tsläpp, och man ser det även inom industrin. Det finns ett ökat intresse för nya bränslen och sätt att binda koldioxid.

ÅBOS MARINA kluster, med varvet och hela den kompetens som är sam

lad här, är förstås ett skäl till att staden är av intresse för Wärtsilä. Agnevall berömmer också Åbo stad, vars borgmästar­e Minna Arve han träffat tidigare på dagen, för att den vill vara med och skapa goda förutsättn­ingar för verksamhet­en.

– Och så finns det ett starkt universite­tssystem här, och fyrtiotuse­n studerande. Det ger en fin rekryterin­gsbas. Vi har ett brett samarbete med högskolorn­a, till exempel via samarbetsp­rojekt och genom att vi erbjuder sommarprak­tik. Jag ska träffa företrädar­e från högskolorn­a senare i dag.

Vilken roll har Åboenheten för hela koncernen?

– Den är viktig bland annat i arbetet med att utveckla vårt servicekon­cept, och när det gäller att bygga upp vår utbildning i de nya teknologie­rna. Och service är en väldigt stor del

av Wärtsiläs verksamhet.

NÄR DET GÄLLER

energilösn­ingar på land handlar framtiden – speciellt i Asien och på den europeiska kontinente­n – mycket om ett skifte från koleldade kraftverk till vind- och solenergi. säger Agnevall.

– Men solen skiner inte hela tiden och vinden blåser inte hela tiden, så det behövs balanserin­gskraft. Där kommer vi in med lösningar för hur man lagrar energin. I framtiden kommer de att handla om gröna bränslen, eller vätgaslösn­ingar.

Vad har du tagit med dig från Volvo till jobbet här?

– Volvo var en pionjär när det gäller elbussar, så jag har redan varit med om en övergång från fossila bränslen till helelektri­ska lösningar. För mig som chef är teamarbete viktigt, att samla människor med olika kompetense­r

och att vi hela tiden ska försöka bli ännu lite bättre.

HÅKAN AGNEVALL

konstatera­r att en av de bästa sakerna med jobbet är att få träffa kunder och medarbetar­e i hela världen, och att kunna utveckla verksamhet­en med dem.

Men samtidigt blir det väl mycket hotell och flygplatse­r?

– Jo, det här jobbet har många förmåner men också nackdelar. Att vara vd är egentligen inte ett arbete, utan en livsstil. Men det passar mig, och det passar familjen, vilket det måste göra, säger Håkan Agnevall, född 1966, som har två vuxna barn som bor i Sverige.

Vad gillar du att göra vid sidan av jobbet?

– Jag försöker hålla i gång genom att löpa, cykla och simma.

 ?? JEAN LINDÉN ?? PÅ ÅBOBESÖK. Wärtsiläs koncernche­f Håkan Agnevall.
JEAN LINDÉN PÅ ÅBOBESÖK. Wärtsiläs koncernche­f Håkan Agnevall.
 ?? JEAN LINDÉN ?? NYINVIGDA LOKALER. Delar av Wärtsiläs Åboenhet finns nu på några våningar i nya Civil City på Untamogata­n 1 i Kuppis.
JEAN LINDÉN NYINVIGDA LOKALER. Delar av Wärtsiläs Åboenhet finns nu på några våningar i nya Civil City på Untamogata­n 1 i Kuppis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland