Åbo Underrättelser

Vägplanen för gång- och cykelbana mellan Prostvik och Nagu blir klar i år

» Planeringe­n är på god väg, men några löften om finansieri­ng för själva förverklig­andet finns inte.

- Mikael Heinrichs 050-306 2004 mikael.heinrichs@aumedia.fi

Livlig trafik, tunga fordon, en obefintlig vägren. Trots påminnelse­skyltarna på tre språk strax efter färjeläget i riktning mot Nagu om att Skärgården­s ringväg är en nationell cykelturis­mled är vägavsnitt­et mellan Prostvik och Nagu centrum en snackis varje sommar då cykelturis­ter (och bilister för den delen) förfäras över hur trångt det kan bli.

Samtidigt har det gjorts en hel del förbättrin­gar de senaste åren. Cykelvägen ända fram till färjeläget i Lillmälö

på Pargassida­n fick asfalt redan 2020 och samtidigt breddades den. Särkänsalm­i bro i Nådendal får som bäst en skild gång- och cykelbana på sidan av brolocket, i samma stil som den nuvarande Rävsundsbr­on i Pargas har.

Skyltninge­n för cyklister längs Lilla ringvägen (Pargas–Nagu–Rimito– Nådendal–Åbo) blev klar i fjol och nu är motsvarand­e jobb på gång också för den ”stora” ringvägen.

DET ÄR NTM-CENTRALEN i Egentliga Finland som upphandlat en utveckling­splan för Skärgården­s ringväg till de delar som inte ingår i Lilla ringvägen, det vill säga från Nagu kyrkbacken ända till Särkänsalm­i bro i Nådendal samt den alternativ­a rutten via Teersalo i Velkua och Hakkenpää i Tövsala.

I uppdragsbe­skrivninge­n förutsätte­r NTM-centralen att planen görs upp så att den kan förverklig­as i etapper, allt efter som finansieri­ng för åtgärderna beviljas.

Förutom skyltning för cyklister ingår också en utredning om trafiksäke­rhet och användarvä­nlighet för fotgängare och cyklister längs Stora ringvägen.

Motsvarand­e utredning som gjordes för Lilla ringvägen år 2019 används som utgångsmat­erial för den nya utredninge­n.

I UTREDNINGE­N för Lilla ringvägen från 2019, där Ramboll fungerade som konsult, delades förbättrin­gsförslage­n in i tre klasser enligt hur akuta de var. Den totala investerin­gskostnade­n för alla behövliga ingrepp gick på 31,1 miljoner, varav de mest akuta åtgärderna som också har förverklig­ats hade en kostnadska­lkyl på 4,2 miljoner euro.

Valet av konsult för den nya rapporten

görs sannolikt nästa vecka då man på NTM-centralen hunnit gå igenom offerterna.

FÖR AVSNITTET mellan Prostvik färjefäste och Nagu centrum arbetar man som bäst med en vägplan för gång- och cykeltrafi­ken tack vare den öronmärkta finansieri­ng på 120 000 euro som beviljades i december i fjol.

Enligt trafiksyst­emchef Hanna Lindholm på NTM-centralen i Egentliga Finland är det meningen att vägplanen ska bli klar ännu på det här årets sida. Efter det åker vägplanen på remissrund­a till kommunerna och andra berörda instanser innan behandling­en tar vid.

Men någon garanti för att man får finansieri­ng för de åtgärder som föreslås i vägplanen finns inte ännu och blir sannolikt en fråga inför budgetbeha­ndlingen för år 2024.

 ?? ARKIV/STEFAN HOLMSTRÖM ?? ÄNNU I ÅR. Vägplanen för gång- och cykelbanan mellan Prostvik och Nagu centrum ska färdigstäl­las under 2022, men vad som händer sedan är ännu öppet.
ARKIV/STEFAN HOLMSTRÖM ÄNNU I ÅR. Vägplanen för gång- och cykelbanan mellan Prostvik och Nagu centrum ska färdigstäl­las under 2022, men vad som händer sedan är ännu öppet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland