Åbo Underrättelser

Medierna får skämmas mera än Marin

Uppståndel­sen kring statsminis­ter Sanna Marins festkväll har dominerat spalterna under slutet av veckan. Vems omdöme har svikit?

- Tom Simola tom.simola@aumedia.fi

STATSMINIS­TERN i Finland är både en institutio­n och en person. Ibland är det svårt att skilja mellan dessa. En ny generation av politiker förändrar också bilden av politiker.

EN NY GENERATION av politiker betyder också nya vanor och ekiperinga­r. Män med kostym och slips får ge vika för en ny stil och modern tid. I politiken är innehållet och hur budskapet utåt ser ut lika viktiga. Samtidigt handlar det om förtroende.

FÖRTROENDE SKAPAS inte endast via orden man använder, förtroende är en helhet som byggs upp av många detaljer och även omedvetna ingrediens­er.

DET ÄR helt okej att statsminis­tern har roligt, kopplar av och tillbringa­r tid med sina vänner. Vi har dessutom en statsminis­ter som skött sin uppgift väl i svåra tider.

STATSMINIS­TER MARIN har gjort en fatal felbedömni­ng vad beträffar valet av vänner. Marins vänner verkar de facto inte vara hennes vänner, de är wannabe-vänner med institutio­nen statsminis­tern, inte med personen Sanna Marin. I valet av ”vänner” har statsminis­terns omdöme svikit.

AV EN STATSMINIS­TER kan man förvänta sig att hen känner till att media följer med allt hen gör. I Sanna Marins fall har vi en statsminis­ter där medierna följer statsminis­tern på ett sätt som aldrig tidigare skådats. Medierna noterar allt statsminis­tern säger, gör eller vilka

GNURF skor hon använder. Då Marin är medveten om detta, borde hon agera enligt det.

FINLAND ÄR överlag ett grått och lite dystert land. I Finland har det här med att ha roligt alltid varit lite ifrågasatt. I Finland verkar det roligaste man får göra vara att dricka kaffe. Redan en ordentlig middag för att inte tala om att gå ut och dansa verkar på många håll upplevas som det skulle vara bort från någon annan.

Det är bra om statsminis­tern kan bidra till att göra Finland till ett gladare land.

POLITIKERN­A HAR genom tiderna festat och använt alkohol. Det är ingenting nytt med det. Smarttelef­onens tidevarv har ändrat på vårt samhälle. Man ska i dag hela tiden vara beredd på att man hamnar på bild eller film och att materialet kan landa på vilken sajt som helst. Är man statsminis­ter, borde man räkna med att alla bilder eller filmer man syns på, kommer att finnas i cyberrymde­n och kan ploppa upp var som helst.

DET att någonting finns upplagt på en sajt betyder inte att innehållet i materialet är sant eller att man enbart utgående från materialet kan bedöma exakt vad som hänt. Det här borde i synnerhet media känna till och framförall­t handla enligt.

MEDIERNA ska också titta sig i spegeln och fråga hur man har lyckats med bevakninge­n av den här frågan. När är det befogat att publicera spekulatio­ner om att statsminis­tern skulle ha använt knark? I det här fallet har kriteriern­a för publicerin­g inte uppfyllts. Om medierna börjar formulera antydninga­r att statsminis­tern eventuellt skulle ha använt eller använder knark, behövs det betydligt mera fakta än några otydliga ord på en oskarp videosnutt.

MEDIERNAS handlande i frågan överlag kan ifrågasätt­as. Ska nyhetsmedi­erna och media överlag insinuera och föra fram allvarliga beskyllnin­gar som inte går att verifiera? Svaret är nej.

KAN KVÄLLSTIDN­INGARNA och andra medier sänka ribban för vad man publicerar hur lågt som helst i sitt sökande efter klick? Vad händer när man når markytan och måste börja gräva en grop?

MEDIERNA HAR ett ansvar och ansvar borde ha konsekvens­er. Det är osannolikt att medierna alltid skulle kunna ha och göra rätt. Hur långt är man beredd att gå för att få flera klick? Vem sätter skalan för när media överskride­r gränsen för vad som är rätt och ibland vad som är lagligt att publicera?

DET INTRESSANT­A som skett de senaste åren är att också skattefina­nsierade Yle har gett sig ut på en desperat klickjakt. Varför?

MEDIERNA KAN bättre än vad man har gjort i det här fallet. Pressfrihe­ten kan inte ha som presumtion att man kan publicera precis vad som helst, tills en domstol ingriper.

DET MÅSTE på något sätt gå att verifiera sanningen i det som publiceras, speciellt om man för fram allvarliga anklagelse­r. Mediernas makt och att föra en diskussion om den är nästan tabu i Finland. Diskussion­en slutar alltid med att pressfrihe­ten inte får ifrågasätt­as.

OPINIONSNÄ­MNDEN för massmedier är ett fungerande, men närmast ett i efterskott konstatera­nde organ. Om media kallar statsminis­tern för knarkare, lever hen med den stämpeln, oberoende av opinionsnä­mndens ställnings­tagande.

SLUTSATSEN i det här fallet är att Marins, men i synnerhet mediernas, omdöme har svikit. Klick-hysteri bland medierna försvagar förtroende­t för journalist­iken.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland