Åbo Underrättelser

Luther gör spannmål spännande

- Freja Rudels freja.rudels@aumedia.fi

Annika Luthers text utstrålar en vetandets glädje som gör gott i en tid av bildningsf­örakt och faktaresis­tens. Hon visar att man kan upptäcka så gott som vad som helst med vetgirighe­ten som ledstjärna.

BOKEN. Det är skördetid. Det dammar om tröskorna, och det går undan. Längs min hundpromen­ad växer det råg. Ena morgonen är den där, nästa är den borta.

I Annika Luthers bok ”Rågen. En spretig historia” läser jag att det tar en person sex minuter att skörda ett ton råg med dagens teknik.

Vid mitten av 1800-talet tog det 25 personer en hel dag att göra det samma. Det är en hisnande förändring, och Luthers bok rymmer många sådana.

I tid sträcker sig boken från dinosaurie­rnas eventuella gräsätande till rågens framtid som whisky-råvara. Tematiskt löper den från en personlig identifika­tion med gräsets väsen till fytoliter, tandemalj, rior, hungerår, domedagsva­lv och råg à la Hemmer och Strindberg och Vaasan puikulat.

RÅGEN ÄR ETT GRÄS, närmare bestämt ett ogräs, som härstammar från Turkiet. Luthers historia om rågen rymmer därför historien om gräset.

Om somliga arters väg från ogräs till odlat gräs. Om hur det tuktats och utvecklats i samverkan med betande djur. Om hur teknikerna för att öka gräsets avkastning utvecklats genom årtusenden­a. Och om hur gräsen – ris, vete, majs, hirs, råg med flera – idag fyller väldiga delar av jordens areal och mättar merparten av dess magar.

Går man till botten med rågen är denna vår nationalgr­öda alltså inte särskilt finsk. Rågen har haft ett långt liv före den karelska pirogen och kalakukkon. Det förtar inte rågens betydelse i den finländska agrarhisto­rien, men det ger ett hälsosamt perspektiv på allsköns automatise­rade nationalis­tiska narrativ om råg i ryggen.

SAMTIDIGT VISAR Luther att rågens historia i Finland är intimt sammankopp­lad med landets väg från en underutvec­klad och fattig avkrok

till vad det är idag. Sveda, ria, skådebröd och memma är exempel på fenomen som Luther avhandlar som säger mycket om livets skiftande villkor i Finland under olika tider.

I ett glest befolkat stort land blev man expert på svedjebruk. Att det var just råg man sådde hade med dess frosttålig­het att göra.

Just den egenskapen som sattes på prov, exempelvis under hungerkata­strofen 1867–1868, då frosten hann skörda rågen innan den var mogen. Idag odlas det i Finland betydligt mindre råg än både korn och kummin, trots att vi är storkonsum­enter av rågbröd. Att odla råg är nämligen ingen lönsam affär för dagens bönder.

”RÅGEN” ÄR EN TYPISKT luthersk bok, även om den till skillnad från hennes tidigare böcker är en fackbok.

Luthers bakgrund som biolog och lärare har satt sina tydliga spår i hennes romaner för unga och vuxna. Vare sig de handlar om en översvämma­d framtid, mördarbaci­ller eller mystiska anfäder är det naturveten­skapliga kunnandet alltid en viktig ingrediens.

I ”Rågen” är det den skönlitter­ära författare­n som sticker upp titt som tätt, lite som vippande flyghavre i råghavet. Havren, den riktiga, utnämns till dagens ”rockstjärn­a” bland sädesslage­n. Gräsen och gräsätarna ”kapprustar” sinsemella­n och rågen har en ”massmördar­e” som fripassage­rare. Luther räds inte att korsklippa olika tider och sfärer i sin framställn­ing och de fyndiga formulerin­garna är många.

Luther ger också generöst med utrymme åt andra röster. Boken är en riktig skattkista vad citat på temat råg beträffar. Litteratur, kultur, konst, politik – sfärerna där rågen satt sina spår är många och Luthers förmåga att nosa sig till dem är imponerand­e.

YTTERLIGAR­E EN dimension tillför dottern Herta Donners illustrati­oner. Här framträder grödan som grafisk form. Forskare och bemärkta personer i rågens historia får bokstavlig­en ansikten och det nationalro­mantiska stråket både framträder och främmandeg­örs i flera av illustrati­onerna.

Mångsidigh­eten är både en styrka och en svaghet i boken. Luthers kunskapsiv­er är smittande.

Hennes text utstrålar en vetandets glädje som gör gott i en tid av bildningsf­örakt och faktaresis­tens. Hon visar att man kan upptäcka så gott som vad som helst med vetgirighe­ten som ledstjärna. Samtidigt blir det ibland just lite vad som helst. Boken är som titeln säger ”en spretig historia”, och somliga strån kunde ha ansats lite.

Den inledande förvirrade monologen som förankrar rågstudien i Luthers egen familjehis­toria öppnar sig exempelvis inte riktigt för en utomståend­e och det händer att de språkliga fyndighete­rna blir lite för fyndiga för sitt eget bästa. Lusten och ivern garanterar ändå en styrfart som gör att man gärna hänger kvar trots att alla utvikninga­r kanske inte känns riktigt lika motiverade.

Och rågens väg från turkiskt ogräs till finländsk nationalgr­öda är helt enkelt spännande.

Även om den kränger lite vilt ibland, blir man som läsare rikt belönad, inte bara på allsköns trevlig trivia, utan också med ett ögonöppnan­de perspektiv på människan.

Du är vad du äter brukar besserwiss­er-dietistern­a påpeka. Beträffand­e rågen och finnen kanske det rentav stämmer.

 ?? ?? MOR OCH DOTTER. Biologen, läraren och författare­n Annika Luther står för texten och Herta Donner för illustrati­onerna i ”Rågen”.
MOR OCH DOTTER. Biologen, läraren och författare­n Annika Luther står för texten och Herta Donner för illustrati­onerna i ”Rågen”.
 ?? ?? FRÅN OGRÄS TILL NATIONALGR­ÖDA. Rågen har haft ett långt liv före den karelska pirogen och kalakukkon.
FRÅN OGRÄS TILL NATIONALGR­ÖDA. Rågen har haft ett långt liv före den karelska pirogen och kalakukkon.
 ?? HELEN KORPAK ??
HELEN KORPAK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland