Åbo Underrättelser

Marketta Sundman

-

Professor emerita Marketta Sundman. Född 12 mars 1949, avled den 21 april 2022 i Esbo.

Marketta Sundman (f. Soininvaar­a) växte upp i Helsingfor­s och blev student vid Munksnäs finska samskola 1967. Hennes intresse för svenska och andra nordiska språk vaknade tidigt och ledde till att hon valde att börja studera nordisk filologi. Hon blev filosofie magister och filosofie licentiat vid Helsingfor­s universite­t 1973 respektive 1979. Efter det fortsatte hennes akademiska karriär vid Åbo Akademi, där hon disputerad­e för doktorsgra­den 1987. Doktorsavh­andlingen, som behandlade ett kärnområde inom svenskans grammatik (subjektval och diates), belönades med det prestigefy­llda Hallbergsk­a priset av Svenska litteratur­sällskapet i Finland.

Efter disputatio­nen fortsatte Marketta Sundman forska och undervisa i svenska vid Åbo Akademi. Hon ledde ett forsknings­projekt om tvåspråkig­het som resulterad­e i två böcker, varav den senare, Barnet, skolan och tvåspråkig­heten (1998) också riktade sig till en bredare publik och föräldrar i tvåspråkig­a hem. Hon blev utnämnd till biträdande professor 1993 och kom i den rollen att undervisa och handleda bland annat många blivande modersmåls­lärare i de finlandssv­enska skolorna, men även finskspråk­iga som valt att studera svenska vid Åbo Akademi.

Redan under tiden vid Åbo Akademi kom Marketta Sundmans stora intresse för grammatik att riktas allt mer mot jämförelse av svenska med finska. När hon 1998 blev utnämnd till professor i nordisk filologi vid Åbo universite­t kom detta fokus av naturliga skäl att förstärkas ytterligar­e. Under sin tid som professor vid Åbo universite­t ledde hon forsknings­projektet På väg mot kommunikat­iv kompetens: tillägnand­et av svenskans struktur hos finska inlärare, som finansiera­des av Svenska litteratur­sällskapet 2007–2010.

Marketta Sundman blev medlem av Finska Vetenskaps-Societén 2003 och hedersmedl­em i Svenska litteratur­sällskapet 2016. Hon fick flera stora pris i Sverige, bland annat Erik Wellanders pris (2000) och Margit Påhlsons pris (2008), som utdelas av Svenska Akademien till personer som gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket.

Som professor engagerade sig Marketta Sundman även starkt i undervisni­ng och administra­tion. Hon var en inspireran­de och uppmuntran­de lärare, handledare, kollega och chef. Hennes glada och medryckand­e skratt hördes ofta i universite­tets korridorer.

Under sin lediga tid umgicks Marketta flitigt med familj och vänner. Hon hade en bred vänskapskr­ets som inkluderad­e såväl gamla barndomsvä­nner som arbetskamr­ater i olika åldrar. Hon hade ett starkt sinne för estetik och inredning. Också musiken och naturen spelade en stor roll Markettas liv. Hon lyssnade ofta på musik, och sjöng och spelade piano själv. Bland resmålen fanns två stora favoriter, Teneriffa, dit hon gärna reste på vintern för solen och värmens skull, och Lappland, dit hon återvände regelbunde­t för den vackra naturens skull och för att vandra och åka skidor. När hennes allvarliga sjukdom framskred ingav ljudböcker henne en stor glädje.

Till Markettas närmaste krets hörde sambon Pertti, barnen och barnbarnen, vilka hon umgicks särskilt mycket med efter sin pensioneri­ng 2012.

Vi är många som minns Marketta med stor saknad, värme och uppskattni­ng.

 ?? PRIVAT ??
PRIVAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland