Åbo Underrättelser

Varhas chefer ska bli bättre på tvåspråkig vård

-

Institutio­nen för vårdvetens­kap vid Åbo universite­t får pengar av Stiftelsen Eschnerska Frilasaret­tet för ett särskilt projekt med målet att utveckla det tvåspråkig­a vårdarbete­t. Projektet inleds nästa år och meningen är att kompetense­n och praxis för vårdarbete stärks genom forskning och utbildning inom Varhas ledning.

Det femåriga projektet kommer att genomföras inom universite­tet och välfärdsom­rådet med hjälp av två forskardok­torer som finansiera­s av Stiftelsen Eschnerska Frilasaret­tet.

Forskarnas uppgift är att tillsamman­s med andra aktörer utveckla strukturer och inleda en mer systematis­k forskning kring ledningen av vårdarbete­t på Varha.

Förutom forsknings­infrastruk­turen fokuserar forskarna på utveckling av hälsovårds­administra­tion och ledarskaps­utbildning som tillhandah­ålls av institutio­nen för vårdvetens­kap och för skapandet av ledningsst­rukturer som stöder utbildning som är relevant för arbetslive­t.

– Vårt mål är att vi i samarbete etablerar en verksamhet­smodell inom Varhas område där forskning, utbildning och praktiskt ledningsar­bete integreras i en levande helhet för att stödja effektiva kund- och patientcen­trerade tjänster, säger biträdande professor Anna Axelin, ansvarig ledare för projektet och chef för institutio­nen för vårdvetens­kap.

– Detta nya projekt, tillsamman­s med den tvåspråkig­a läkarutbil­dningen som inletts vid Åbo universite­t, kommer att ytterligar­e stärka kompetense­n hos regionens hälso- och sjukvårdsp­ersonal och, i enlighet med stiftelsen­s uppdrag, effektivit­eten i den förebyggan­de hälsovårde­n, säger Henrik Karlsson, verkställa­nde direktör för Eschnerska Stiftelsen.

Det finns mer än 500 personer inom Varha som arbetar med olika slag av ledarskaps­uppgifter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland