Åbo Underrättelser

Stort intresse för Orpo på hemmaplan

Betonade EU:s betydelse för Finland och uppmanade unga att bekanta sig med EU-organen på plats i Bryssel.

- Carina Holm

– Jo, det var en överraskni­ng att den här regeringen fick en sådan start som det blev. Jag har varit med som minister i flera regeringar men det här har varit helt exceptione­llt, säger statsminis­ter Petteri Orpo i samband med sitt framträdan­de i en så gott som fullsatt Sigynsal på fredagen som en del av Europaforu­m, som har ordnats i Åbo.

Men det som inte dödar får en att växa, konstatera­r han med ett snett leende.

HAN BETONAR att Finland, som det står i regeringsp­rogrammet, är ett aktivt EU-land som vill utveckla EU. Han vill röja tid i kalendern för EUfrågor och ett mål är att Finland ska bli bättre på framtidsan­alys när det gäller vilka frågor som blir viktiga på EU-nivå.

Han betonar också de personliga kontaktern­as betydelse och uppmanar unga att bekanta sig med EU på plats i Bryssel.

– Det behövs fler finländska EUtjänstem­än. Det är en gärning för fosterland­et att söka sig till exempel som praktikant till Europaparl­amentet.

Med adress Sannfinlän­darna, som vill att Finland på sikt lämnar EU, säger Orpo att ett enskilt EU-land inte kan klara sig ensamt eller genom att isolera sig från omvärlden.

– Europa är en del av vår framgång. Samtidigt kan vi bidra till att stärka Europa att stå mer på egna ben när det gäller till exempel råvaror och fossilfria alternativ.

Därför kommer Orpos regering till exempel att välkomna alla nya initiativ för att öka kärnkrafte­n och också små reaktorer. Regeringen är beredd att se över lagstiftni­ngen.

ORPO BETONADE också att Finland i EU kommer att göra allt man kan för att hjälpa Ukraina med de nödvändiga reformer som behövs för att knyta landet närmare EU. Också EU:s ekonomiska stöd till Ukraina är väsentligt.

– EU:s stöd till Ukraina är både ett budskap till Putin att han inte kan vinna och ett budskap till det ukrainska folket att vi bryr oss om dem.

 ?? ?? STATSMINIS­TERN. Petteri Orpo på hemmaplan i Åbo.
STATSMINIS­TERN. Petteri Orpo på hemmaplan i Åbo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland