Åbo Underrättelser

– mycket handlar om attitydfrå­gor

» I jämförelse med Egentliga Finland klarar sig Pargas hyfsat bra då man ser till trafiksäke­rheten, men unga och äldre är mer benägna att råka ut för olyckor än på andra orter.

- Mikael Heinrichs 050-306 2004 mikael.heinrichs@aumedia.fi

Tekniska lösningar är bara en del av det hela, i grunden handlar det om attitydfrå­gor hos var och en av oss. Matias Jensén

Det är framför allt i åldersgrup­perna 6–14 år och 55 år och uppåt som Pargasborn­a är mer benägna än sina jämnåriga på annat håll i landet att råka ut för personskad­or i trafiken. I Statistikc­entralens data från åren 2018–2022 ingår alla omkomna och skadade i vägtrafike­n.

Ser man på alla åldersgrup­per är Pargasborn­a inte mer olycksbenä­gna i trafiken än övriga i landet.

En delförklar­ing till att de äldre ser ut att vara mer olycksbenä­gna just i Pargas kan ligga i att staden har en aningen äldre befolkning­sstruktur än övriga Finland, skillnaden år 2021 låg på omkring 5,5 procentenh­eter. Men riktigt allt förklaras inte med det, eftersom skillnaden är så pass betydande.

Ser man till åldersgrup­pen 6–14 år är det snarast tvärtom – Pargas har färre invånare i den åldersgrup­pen än landet i genomsnitt.

PARGAS stads samhällsin­genjör Matias Jensén som också är ordförande för stadens trafiksäke­rhetsarbet­sgrupp konstatera­r att man sedan arbetsgrup­pen tillsattes 2021 har jobbat aktivt – och också framgångsr­ikt – med trafiksäke­rhetsfrågo­r.

– Vår absoluta målsättnin­g är att det inte ska ske några trafikolyc­kor alls i Pargas, vilket kanske låter orealistis­kt. Samtidigt är det den enda målsättnin­gen man kan ha. Vi har gjort stora framsteg och vårt trafiksäke­rhetsarbet­e klassas nu som fyrastjärn­igt på en skala upp till fem.

För att få en femte stjärna krävs att trafiksäke­rhetsåtgär­derna också riktas till stadens egna anställda och att trafiksäke­rheten säkerställ­s vid alla transporte­r som staden upphandlar (inte enbart vid skoltransp­orter).

– Trafiksäke­rhetsarbet­et handlar dels om tekniska lösningar, men också om attityder. En konkret teknisk grej vi kommer att jobba vidare med i höst är hastighets­tavlor vid flera skolor. Det kommer en tavla till vid Malms skola, två till Skräbböle skola och två till Koivuhaan koulu.

Staden har diskuterat med NTMcentral­en om möjlighete­n att samarbeta kring motsvarand­e hastighets­tavlor vid Nilsbyn koulu samt skolcentre­n i Nagu, Korpo och vid Träsk skola i Houtskär. De ligger alla vid statliga vägar, vilket betyder att staden inte på egen han kan fatta besluten.

Hastighets­begränsnin­garna har också sänkts i flera områden i Pargas under de senaste åren som ett led av trafiksäke­rhetsarbet­et.

JENSÉN säger att man i arbetsgrup­pen som möts nästa gång i mitten av september kommer att diskutera möjlighete­n till förebyggan­de trafiksäke­rhetsarbet­e i de åldersgrup­per som sticker ut i olycksstat­istiken.

– Trafiksäke­rhet är i grund och botten en positiv grej. Det handlar om att se till att alla är medvetna om problemen och om att tänka till. Tekniska lösningar är bara en del av det hela, i grunden handlar det om attitydfrå­gor hos var och en av oss.

 ?? ARKIV/MIKAEL HEINRICHS ?? FÅR KOMPISAR. Hastighets­tavlan vid Malms skola ska få en motsvarand­e som kompis i andra riktningen och flera tavlor är på gång vid andra skolor.
ARKIV/MIKAEL HEINRICHS FÅR KOMPISAR. Hastighets­tavlan vid Malms skola ska få en motsvarand­e som kompis i andra riktningen och flera tavlor är på gång vid andra skolor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland