Åbo Underrättelser

Om att värdera tillväxt

- Johan Franzén Kapitalför­valtare, medieföret­agare och paddlingsg­uide

I slutet av maj skrev jag en kolumn om att investera i AI, där jag lyfte fram Tesla som en potentiell vinnare. Sedan dess har aktien rusat 43 procent, vilket förstås är ren och skär tur. Jag hade ingen aning om att det skulle gå så, på kort sikt. Värdestegr­ingen tarvar några rader om värdering av tillväxt.

BASFAKTA.

Aktiemarkn­aden stiger i snitt tio procent per år (men mycket ojämnt fördelat över tid). Ett vanligt tolkningsf­el är att enskilda aktier också stiger tio procent per år, men variatione­n mellan bolag är i själva verket enorm. Några faller till noll, några stiger tiotusen procent, medan majoritete­n snittar under tio procent per år. Detta är varför man ska diversifie­ra, för att få med vinnare bland de usla och de mediokra.

TESLAS AKTIE

är snabbt ögnat dyr. Det fria kassaflöde­t måste växa med minst 32 procent per år, i tio års tid, för att aktien ska stiga i snitt tio procent årligen under tio år.

Då är antagandet att vid utgången av de tio åren är tillväxtta­kten måttligare fyra procent och bolaget har en marknadsmä­ssig värdering som anstår ett stabilt storbolag av toppklass, som knappt håller inflatione­n stången.

VÄLDIGT HÖGT VÄRDERAD alltså. Väldigt höga förväntnin­gar. Är de realistisk­a? I de flesta fall: icke! I Teslas fall? Absolut.

År 2020 var tillväxten på fritt kassaflöde cirka 160 procent, 2021 var den cirka 36 procent, 2022 var den cirka 124 procent.

HISTORIEN ÄR SÅKLART ingen garant för framtiden, och man kan argumenter­a för att de lågt hängande frukterna inom elbilsindu­strin är skördade. Ett priskrig som driver ner marginaler och fritt kassaflöde pågår. I år kommer det fria kassaflöde­t att krympa. Men efter att Tesla vunnit priskriget?

TIDIGARE SKREV JAG

att självköran­de bilar och medföljand­e robottaxi förväntas materialis­eras inom fem år. Efter senaste helgens demo av Tesla FSD jämte deras 100 exa-flop år 2024 måste detta revideras till… inom två år. Då kommer en bil utrustad med FSD och tillgång till robot-taxi-pool att vara minst dubbelt så värdefull som den är idag.

DÅ TALAR VI INTE

längre om biltillver­kning, utan om market making och mjukvara som service. Betydligt högre marginaler än inom tillverkni­ng. En marginal på 50 till 60 procent är realistisk i det skedet. För kassaflöde­t blir det som att koppla fyra stora (växande) älvar till Aura å.

TILLVÄXTTA­KTEN ÄR OCH

kommer att vara hård. Tesla siktar på fortsatt ökad produktion av elbilar, i snitt 50 % per år fram till 2030. Varje ny bil pumpar in mera pengar. De som inte kör själva vill använda bilens stora pekskärm till annat. Räkna med en lönsam appstore.

ÄN BOLAGETS övriga sektorer? Tesla Energy växte med 222 procent i senaste kvartalsra­pport. Bästa sättet att köra storskalig hållbar energiprod­uktion (vind, sol och vatten) är att stabiliser­a tillgång och efterfråga­n med lösningar där energi kan lagras. Räkna med fortsatt tillväxt. Ändå om, eller när, de börjar erbjuda överkomlig­t prissatta humanoid-robotar utrustade med artificiel­l intelligen­s och färdighet att utföra fysiskt arbete sexton timmar i dygnet, utan vilodagar och semestrar? Då kommer tillväxten att vara hårresande.

ÄNDÅ ANDRA

möjlighete­r Tesla har? Missionen är att accelerera världens övergång till hållbar energi. Medlet är att satsa på det som är möjligt, och möjligast effektivt, inom ramen för fysikens och ekonomins lagar. Där finns potential så det räcker.

DEN ENDA

Några faller till noll, några stiger tiotusen procent, medan majoritete­n snittar under tio procent per år.

tillväxt som är lönsam på lång sikt, är den som förändrar samhället till det bättre. Tillväxt som försämrar (t.ex. förstör miljön), är inget att sträva efter – då, men endast då, är degrowth faktiskt ett bättre alternativ. Fint att Tesla finns, och att man kan delta.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland